Secundària

 

Alumnes autònoms/es i competents per a l’avui i el demà

 

 

L’Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) és l’etapa en què l’alumnat adquireix els coneixements bàsics de la cultura i de les diferents àrees.  També és el moment en què desenvolupa les seves capacitats i habilitats en un entorn proper, construeix la seva pròpia personalitat i consolida la seva autonomia vers el dia a dia.

 

Des de l’escola, treballem per aconseguir un bon clima de convivència i proximitat, fomentem el valor de l’esforç i la qualitat educativa i potenciem les metodologies actives i participatives, per tal que el nostre alumnat afronti el seu futur de la millor manera possible i es converteixi en un transformador social. 

APRENENTATGE D’IDIOMES

Anglès: comptem amb un/a auxiliar de conversa nadiu/va en tots els cursos, per treballar l’expressió oral i la comunicació en llengua anglesa i portar endavant el nostre projecte bilingüe.

 

Desdoblaments de grups, suport a l’aula, teatre, projecte “English week”, etc.

 

Estades al Regne Unit.

 

Batxillerat Dual.

 

Escola oficial d’Idiomes EIxYou, programa que  enriqueix el nostre projecte i permet al nostre alumnat aconseguir titulacions oficials de Cambridge.

 

Francès: matèria optativa a tots els cursos. Projecte d’intercanvi de correspondència amb dues escoles de parla francesa.Titulacions DELF i immersions en França a partir del viatge de final d’etapa a 4t d’ESO (París).

METODOLOGIES INNOVADORES

La nostra metodologia a Secundària fomenta la pràctica activa per tal de potenciar les competències i habilitats de cada alumne/a.

 

Treballem metodologies innovadores que tenen en compte les Intel·ligències Múltiples: cultura del pensament, ABP (aprenentatge basat en problemes), projectes de comprensió, Aprenentatge-Servei, Kilpatrick,  Projecte de matemàtiques Math Bits, etc.

 

L’alumnat és protagonista del seu propi aprenentatge mitjançant projectes d’investigació i experimentació, el treball cooperatiu, l’ús de la tecnologia com a eina d’aprenentatge, el desenvolupament del pensament crític i creatiu.

INTEGRATIC - TRIC

Estem dotats de professorat amb capacitació digital.

 

El nostre alumnat deu ser digitalment competent en finalitzar la seva etapa escolar. Per això, a Secundària, oferim optatives com Informàtica, Robòtica i Eines informàtiques. A més, a les diferents matèries incorporem recursos i metodologies de treball per fomentar la competència digital.

 

Cada alumne/a disposa d’un portàtil propi, com a eina de treball i d’estudi. Aquest programa 1×1 arriba fins a 4t d’ESO.

 

Treballem amb llibres digitals, classroom i un entorn virtual, com a eines d’aprenentatge.
Totes les nostres aules estan equipades amb pantalla, projector, sistema d’àudio i en algunes també disposem de pissarra digital.

 

Totes aquestes eines afavoreixen l’autonomia i competència del nostre alumnat.

AVALUACIÓ A L’ESO

Entenem l’avaluació com un procés d’aprenentatge i ens basem en l’observació dins de l’aula, en el desenvolupament de les competències i en el ritme de cadascú dels/les nostres alumnes.

 

Lliurem avaluacions de seguiment, avaluacions trimestrals i l’avaluació ordinària (final), mitjançant informes qualitatius i que siguin una eina útil per a les famílies, per conèixer i fer el seguiment del procés d’aprenentatge del seu fill/a.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Fomentem la sostenibilitat i la solidaritat, mitjançant la participació en diferents activitats, campanyes solidàries i en projectes d’aprenentatge-servei i de transformació social. D’aquesta manera, despertem en el nostre alumnat l’interès més enllà d’un mateix i la sensibilització vers els altres.  Amb això volem aconseguir que el nostre alumnat estigui compromès amb el seu entorn més proper i entengui que les petites accions afavoreixen l’obtenció de bens comuns per a la societat.

PLA D’INTERIORITAT Mirar-TE

El nostre pla d’interioritat “Mirar-TE” pretén ajudar el nostre alumnat a conèixer-se i descobrir la seva riquesa interior per apropar-se als altres, al seu entorn més proper i al món.

AVALUACIONS EXTERNES

Els nostres resultats són positius.
Cada curs ho constatem a l’avaluació de competències bàsiques convocada pel Departament d’Educació.

 

Portem a terme les proves PISA, obtenint uns bons resultats respecte a Espanya i els països de l’OCDE.

BATXILLERAT DUAL

El nostre alumnat, a partir de 2n d’ESO, pot començar aquest programa amb el qual li permetrà aconseguir una doble titulació en finalitzar l’etapa de Batxillerat: la del Batxillerat i l’American High School Diploma.  A més, no només suposa una immersió lingüística, sinó també un domini de les TRIC i un creixement personal (major autonomia, responsabilitat i maduresa; afany de superació…). 

ROBÒTICA i IMPRESSORA 3D

Des de la matèria de Tecnologia i Digitalització, implementem la robòtica: programació, Lego, Arduino, etc..

 

Disposem d’una impressora 3D per reproduir els projectes dissenyats i elaborats pel nostre alumnat.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Insistim a fer que TOTHOM tingui oportunitats perquè, des de les diferents capacitats, fem de la nostra escola un espai inclusiu i divers.

Som una escola que entenem la diversitat com a riquesa i font de creixement. 

Treballem amb metodologies i recursos que ens ajudin a respectar el ritme d’aprenentatge del nostre alumne/a i a aconseguir el màxim desenvolupament de les destresses de cadascú. 

 

Aquesta atenció més individualitzada, que ens caracteritza com a centre, la duem a terme mitjançant grups reduïts, suport dins de l’aula amb dos professors/es i desdoblaments en diferents matèries.  A més, comptem amb una vetlladora per atendre els/les alumnes amb necessitats educatives específiques i amb una psicopedagoga que reforça la nostra tasca educativa i emocional vers el nostre alumnat.

ITINERARIS - ORIENTACIÓ

Al llarg de tota l’etapa, el nostre alumnat pot completar la seva formació acadèmica amb matèries optatives, segons els seus interessos acadèmics i personals.  Oferim una gran varietat d’optatives: introducció al laboratori, teatre, geografia, fem de periodistes, learning english, Design For Change, Cultura Clàssica, emprenedoria, francès…

 

A 4t d’ESO, el nostre alumnat tria el seu itinerari segons els seus interessos acadèmics i professionals, amb una visió de futur i tenint en compte els estudis postobligatoris que voldrà realitzar.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Acompanyar-TE

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per educar íntegrament el nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.
Incorporem una sessió setmanal de tutoria a l’aula i, a més, fem un acompanyament personalitzat.