• slider 9.png
  • slider 2.png
  • slider 7.png
  • slider 11.png
  • slider 8.png

Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa de formació acadèmica de 4 cursos de durada que realitza l'alumnat amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. En el nostre centre disposem de 2 línies d'ESO amb una oferta de 30 places concertades per la Generalitat de Catalunya a cadascun dels 8 cursos.

En una etapa tan important en el seu creixement personal i en la seva formació, prioritzem l’atenció i el seguiment de l’alumne/a mitjançant tutories individualitzades, la gestió de les emocions i sentiments, entrevistes amb les famílies, servei d’orientació acadèmica i professional (participació i xerrades d’ex-alumnes) i assessorament psicopedagògic.

A més oferim:

• Matèries comunes i matèries optatives (1r, 2n i 3r de manera quadrimestral; 4t de manera anual).

• Itineranis i optatives a 4t d'ESO per tal de garantir a l’alumnat una bona preparació acadèmica i professional.

• Diversitat d'optatives al llarg de l'escolarització obligatòria: introducció al treball de laboratori, teatre, emprenedoria, cultura clàssica, filosofia, cultura científica, economia, llatí...

• Complementàries que fan especial incidència en un millor aprenentatge de les matèries instrumentals (Taller de llengua, als 4 cursos de l'ESO, i Recusos matemàtics , a 1r i 3r d'ESO), en una millor expressió de la llengua anglesa (a 2n ESO i 3r ESO), en un millor domini competencial de l'àmbit científic (taller científic de 4t d'ESO) i una millor comprensió de la Geometria (a 3r ESO).

• Natació com a matèria curricular obligatòria a 1r d'ESO.

• Atenció a la diversitat per tal de donar resposta a les necessitats i capacitats de cada alumne/a, mitjançant del recurs de dos professors/es dins l'aula o de grups reduïts d’aprenentatge, en les matèries de Llengua Catalana (de 1r a 3r ESO), Matemàtiques (de 1r a 4t ESO), Llengua Anglesa (a 1r i a 3r ESO) i de Llengua Castellana (a 2n d'ESO).

• Projecte de matemàtiques OnMAT a 1r i 2n d'ESO, per aprofundir en el treball per competències i en les intel·ligències múltiples.

• Projectes de metodologia innovadora a 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO.

• Metodologies innovadores, tenint en compte les Intel·ligències Múltiples: cultura de pensament, ABP (aprenentatge basat en problemes), projectes de comprensió, Aprenentatge Servei, projecte Kilpatrick,...).

• Ús de metodologies que prioritzin la pràctica activa, que potenciïn les seves competències i habilitats i fent que l’alumne/a sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

• Tallers interetapes a EI/EP/ESO en les tardes de la ciència i la English week, on tot l’alumnat aprèn i comparteix coneixements.

• Servei Comunitari de Donació de Sang a 3r d'ESO, proporcionat pel Banc de Sang i Teixits de la Diputació de Barcelona.

• Avaluacions de seguiment, ordinàries i extraordinàries.

• Projecte Mirar-te, per treballar la interioritat i les emocions, de 1r a 3r d’ESO.

• Auxiliar de conversa nadiu per millorar l'expressió oral i la comunicació en Llengua Anglesa.

• Segona llengua estrangera (el francès), com a matèria optativa, a tots els cursos d'ESO.

• Treball de Síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO. Projecte de Recerca a 4t d'ESO.

• Treball de Síntesi en llengua anglesa a 2n d’ESO. mitjançant unes colònies que tenen lloc al 2n trimestre.

• Estades al Regne Unit per als cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO.

• Viatge de fi d'etapa (4t d'ESO).

• Metodologia TIC, de 1r a 4t d'ESO:

- Ús dels llibres digitals mitjançant l'ordinador portàtil de manera individual, com a eina d'aprenentatge.

- Optativa d’Informàtica, una matèria que s'ofereix a l’alumnat de 1r i 4t d’ESO dins del currículum.

- Implementació de la robòtica.

- Entorn virtual d’aprenentatge.

- Classroom.

• Activitats culturals i lúdiques.

• Participació en projectes externs: Re@cciona, Buchenwald, Premi Menjallibres, Concurs Booktrailer...

• Orientació acadèmica i professional, especialment a l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO, mitjançant l'acció tutorial i la participació d'ex-alumnes.

• Programa SALUT-ESCOLA per donar resposta als/les alumnes en l'àmbit sanitari, afectiu i emocional.