• slider 2.png
  • slider 8.png
  • slider 9.png
  • slider 11.png
  • slider 7.png

Educació Primària

L'etapa d'educació primària s'allarga dels 6 als 12 anys i consta de 6 cursos de dues línies. És una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya. La nostra oferta de places és de 50 alumnes a cadascun dels 6 cursos de l'etapa.

A l'educació primària pretenem educar als nens i nenes assegurant el seu desenvolupament personal i posant les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

Els donem a conèixer els elements bàsics de la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions que els permetin arrelar-se al país, així com també poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

ÉS PER AIXÒ QUE ...

Prioritzem la PERSONA:

• Educant en valors.

• Fent tutories individuals i de petit i gran grup.

• Treballant la interioritat i el coneixement propi mitjançant el projecte Mirar-Te.

• Treballant i col·laborant conjuntament amb les famílies dins les aules.

• Tenint contacte amb les famílies.

• Inciant el dia amb una estona de reflexió personal i fomentant el silenci i la interioritat.

Atenem la DIVERSITAT fent:

• Un seguiment individualitzat.

• Desdoblaments i agrupaments flexibles.

• Grups reduïts dins i fora l'aula.

• Dos mestres a l'aula.

•Atenció a les AACC.

• Plans individualitzats.

Aprenem amb i de l'ENTORN realitzant:

• Activitats i sortides culturals i lúdiques.

• Participem, de manera voluntària, en l'activitat de piscina (1r a 6è).

• Oferim colònies anuals, alternant la llengua vehicular entre el català i l'anglès.

• Festes i tradicions del nostre país i de la realitat que ens envolta.

Ens INNOVEM constantment:

• En l'àrea de matemàtiques mitjançant el projecte EntusiasMAT i en l'àrea de llengua a 1r de Primària mitjançant el Projecte Binding.

• Amb noves metodologies basades en les I.M.(Intel·ligències Múltiples).

• Tècniques d'animació a la lectura.

• Ús de l'ordinador com a eina d'aprenentatge.

•Sensibilització musical amb introducció de l'aprenentatge de diferents instruments:

Cicle inicial: harmònica

Cicle mitjà: flauta

Cicle superior: Ukelele

• Pissarres digitals i Ipads.

• A través de projectes (Kilpatrick, ABP, Design for change, Aprenentatge Servei, Projectes de comprensió, projectes de ciència...)

• Escola multilingüe. Auxiliar de conversa.

• Metodologia AICLE: Plàstica, Música i Medi Natural. 

• Robòtica.

•Ambients a 1r i 2n.

Fem diferents COMPLEMENTÀRIES per reforçar el currículum:

• Tutoria/ Pla d'acció tutorial.

• Pla d'interioritat: MIRAR-TE.

• Taller "Descobrim Vilanova".

• Informàtica.

• Projectes.

• Taller de plàstica en anglès.

• Taller de francès.

AVALUEM els nostres alumnes:

• Entenem l'avaluació com un procés educatiu obert, basat en l'observació, descripció i interpretació del que passa a l'aula, orientant al màxim el procés educatiu de cadascun dels alumnes a partir de les seves capacitats i desenvolupant les competències dels diferents àmbits. Lliurem 3 informes al llarg del curs i tenim, com a mínim, una entrevista personal amb les famílies i una de col·lectiva.