• slider 11.png
  • slider 2.png
  • slider 7.png
  • slider 9.png
  • slider 8.png

CFGS Educació Infantil

Perfil professional:

El tècnic o tècnica superiors en educació infantil podrà dissenyar, programar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en l'etapa d'educació infantil (0-6 anys) tant en l'àmbit formal, com no formal.

Durada 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1515 hores de formació teòrico-pràctica en el centre.

• 449 hores de formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa).

Mòduls:

• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.

• Didàctica de l'educació infantil.

• Autonomia personal i salut infantil.

• El joc infantil i la seva metodologia.

• Expressió i comunicació.

• Desenvolupament cognitiu i motriu.

• Desenvolupament socioafectiu.

• Habilitats socials.

• Primers auxilis.

• Formació i orientació laboral.

• Empresa i iniciativa emprenedora.

• Projecte d'atenció a la infantesa.

• Formació en centres de treball.

Tenen accés directe al cicle les personesque compleixen algun dels requisits següents:

• Tenir el títol de batxillerat,

• Tenir el títol de tècnic/a de formació professional o tècnic/a superior de formació professional o tècnic/a especialista,

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

• Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

*Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals:

Les persones que superen aquest cicle formatiu poden accedir...

... a qualsevol estudi universitari oficial de grau

... al món laboral com a:

• Educador/a infantil en llars d’infants

• Educador/a de suport al 2n cicle d’Educació infantil

• Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, colònies d’estiu, biblioteques, tallers, etc.

• Educador/a en institucions o programes específics del sector de serveis socials d’atenció a la infància de 0 a 6 anys.

Valors afegits del nostre centre:

• Participació en activitats diverses amb alumnes de P3, P4 i P5 que permet treballar de forma pràctica una part dels continguts del cicle.

• Elecció, sempre que sigui possible, de la llar d'infants: cada alumne/a pot decidir el lloc on farà les pràctiques.

• Realització de classes pràctiques en espais reals: aula de música, gimnàs amb material de psicomotricitat, aules d'Educació Infantil.

• Realització de les classes teòriques en aules amb equips multimèdia.

• Realització d'una part del contingut en anglès bàsic.

• Possibilitat d'obtenir el títol de monitor/a de temps de lleure.

• La proximitat: som el primer i únic centre que impartim el CF a la ciutat, a la comarca i a gran part de comarques veïnes.