Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, de l'aranès com a llengua vehicular i d'aprenentatge, el procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

 

Projecte Lingüístic

Annex 1. Context familiar i lingüístic

Annex 2. Enquesta sociolingüístic a l'alumnat

Annex 3. Pla Individualitzat

Annex 4. Pla d'acollida

Annex 5. Pla Individual (nouvinguts)

Annex 6. Llibres de lectura secundària