Normes d'Organització i Funcionament de Centre

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, d’acord amb la normativa vigent.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar.

NOFC

 Annexos:

Pla de convivència

Normativa alumnes CF

Normatica alumnes ESO

Normativa alumnes Primària

Normativa alumnes EI

Normativa alumens EI(P3)

Document base per la mediació educativa

Normativa d'avaluació ESO

Protocol d'actuació front a vagues