• slider 3.png
 • slider 14.png
 • slider 2.png
 • slider 7.png
 • slider 4.png
 • slider 6.png

Projectes de l'escola

Els principis i els valors que s'expressen a la nostra educació es concreten mitjançant diversos projectes, que són presentats i desenvolupats per diferents equips docents. Enguany portarem a terme els següents:

Projecte d'Innovació

Projecte Multilingüe

Projecte Integratic

Projecte de Biblioteca 

Projecte de Departaments d'ESO

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Pla de Formació del Professorat

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Projecte Agenda 21

Projecte de Mediació Educativa

 

Projecte d'Innovació

logo innovacio

Units volem seguir treballant per la inclusió, la reconciliació i l’acollida de la diversitat dels i de les nostres alumnes, famílies i mestres/professors i professores. Per fer-ho, els objectius que ens proposem són:

1. Compartir eines TIC que hem fet servir durant el confinament.
2. Reforçar eines metodològiques.
3. Ampliar la metodologia d’ambients a CI.
4. Formar a les famílies en el coneixement i l’ús de les eines TIC que fan servir els seus fills i filles.
5. Penjar i compartir al servidor la innovació feta fins ara, per cursos i per àrees.
6. Presentar el PLA MARC d’innovació de la FET.
7. Ajudar a implementar el projecte de MIRAR-TE a l’ESO (pendent del curs anterior).

 

Projecte Multilingüe

Des del Projecte Multilingüe ens proposem com a objectiu principal assolir un bon nivel adequat en llengua francesa i un bon nivel en llengua anglesa.

logo EIxyou

Des del Projecte Multilingüe, pretenem REFLEXIONAR sobre les accions portades a terme globalment per protegir, cuidar i millorar el medi ambient.

És per això que ens proposem dedicar el treball interetapes, en la nostra ja tradicional “English Week”, per prendre consciència de la necessitat d’implicar-nos en la lluita contra el canvi climàtic i fer del nostre planeta un lloc millor. En aquest curs, els nostres objectius es concreten en:

 • Fer seguiment de la tasca de l’escola d’idiomes intensificant el número de reunions entre els mestres d’ambdues parts.
 • Continuar aplicant les accions acordades pels especialistes d’anglès de l’escola, per tal de millorar els resultats en l’àrea de llengua anglesa de les proves externes realitzades el curs passat.
 • Continuar els tràmits de documentació per tal de poder participar en un projecte Erasmus + en l’etapa de Cicles Formatius.
 • Retolar els espais de l’escola en llengua anglesa.
 • Estudiar la possibilitat d’adherir-nos a un projecte d’etwinning.
 • Tornar a oferir les colònies voluntàries en anglès ampliant els cursos participants de 1r a 6è de primària.

 

Projecte Integratic

Com ja és costum a l'escola, des de fa ja 11 anys, el projecte Integratic, s'ha encarregat de dinamitzar-la digitalment, per tal de ser una de les escoles més modernes i innovadores en el camp digital.

És un camí llarg i sense fi, en el qual van apareixent diferents metodologies en el camp de l’aprenentatge. La nostra escola no pot romandre passiva davant d’aquests canvis, i per això, per aquest curs, ens, plantegem els següents objectius:

 • Vetllar pel bon funcionament de les eines TIC a les noves estances.
 • Acompanyar al professorat nou al centre en el temes TIC i facilitar-li les altes necessàries per al seu dia a dia: dispositius, servidor, correu electrònic, wifi...
 • Continuar desplegant i aplicant el projecte de robòtica a l'escola.
 • Crear, donar a conèixer i fer publicacions al nou Instagram del centre.
 • Renovar la pàgina web institucional.
 • Treballar el nou document Pla Marc d’Educació Digital
 • Millorar l'acompanyament en matèria digital als professors d’Infantil per part de l’informàtic de l’escola.
 • Posar ordre les carpetes del servidor.
 • Establir concrecions en el treball amb les Bee-bots a Educació infantil i Cicle Inicial de primària.

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Durant el Curs 20-21 ... Volem TENIR cura de les diverses CAPACITATS de TOTHOM R-descobrint i R-aprofitant tot el que som,  sabem i podem.

Entre tots i totes CREEM l’escola en la qual CREIEM!!!!

 • Elaborar un pla d’actuació amb les necessitats dels/les nostres alumnes intentant atendre’ls de manera més personalitzada.
 • Planificar bé les hores d’atenció a la diversitat.
 • Acompanyar els tutor/es i professors/es que han d’actualitzar i posar en pràctica els PI ja començats.
 • Treballar coordinadament el professorat, tutors/es, mestres de reforç, psicòlogues del centre, EAP, CREDA i d’altres entitats buscant entre tots i totes la millor manera d’atendre al nostre alumnat.
 • Tenir molt presents els alumnes d’altes capacitats en les nostres programacions i maneres de treballar.
 • Fer un seguiment més acurat dels i les alumnes amb NEE recolzant més les/els tutors i tutores i oferint diversitat d’estratègies.
 • Actualitzar els PI abans d’octubre.
 • Actualitzar les llistes dels alumnes NEE.
 • Concreció d’activitats i eines de planificació i d’avaluació a fer amb els alumnes amb NEE, siguin amb dificultats o d’altes capacitats.
 • Millorar la relació entre l’aplicació de les metodologies innovadores i l’Atenció a la Diversitat.

  

Projecte de Departaments de L'ESO

A l’ESO continuarem treballant per departaments i equips de matèries, intentant sistematitzar les reunions.

En concret, en els Departaments de Llengües (Catalana i Castellana) i Matemàtiques, aquest curs 2020-21 ens proposem els següents objectius i línies de treball:

 • Continuar utilitzant les noves tecnologies i nous recursos digitals a les aules, destacant el Classroom com a eina de comunicació i aprenentatge de l’alumnat.
 • Seguir treballant les Competències Bàsiques i els continguts claus, per tal de millorar els resultats acadèmics dels/les nostres alumnes.
 • Implementar l’ONMAT a 1r d’ESO durant aquest curs escolar, com a continuació de la línia de treball portat a terme en anteriors cursos a EI i EP amb l’EMAT.
 • Aprofundir en el treball per competències a partir de la introducció de l’ONMAT a 1r d’ESO, utilitzant diferents metodologies i tenint en compte les intel·ligències múltiples.
 • Treballar la comprensió d’enunciats de problemes, el raonament i l’argumentació com a eines d’aprenentatge, a partir de la 4a hora de matemàtiques a 2n, 3r i 4t d’ESO.
 • Reforçar la geometria per tal d’aplicar-la a situacions reals i properes als/les alumnes tant des de la Complementària com de la matèria comuna.
 • A l’àrea de llengua, treballar la comprensió lectora, a partir de diferents tipus de textos i realitzant exercicis d’interpretació i valoració de les idees.
 • Donar més èmfasi a l’expressió escrita, intentant treballar amb l’alumnat la importància d’escriure adequadament i amb correcció lingüística.
 • Continuar participant en el projecte PAL Premi Menjallibres, enguany ja la 3a edició, amb l’objectiu de fomentar la lectura i els hàbits lectors de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
 • Reorganitzar la Complementària de Llengua a 4t d’ESO, fent una proposta més motivadora i atractiva per al jovent.
 • Seguir aplicant a l’aula les metodologies innovadores pedagògiques (cultura de pensament, projectes de comprensió,...) i implicar més els/les alumnes en aquest nou sistema de treball i aprenentatge.

 

“Cal que el nostre alumnat utilitzi les matemàtiques i les llengües per assolir una R-evolució en diferents aspectes de les seves vides, que el portin a apropar-se al seu entorn més proper i al conjunt del seu planeta.”

 

Projecte de Biblioteca

Acosta't a la nostra biblioteca i entre els llibres sempre hi ha quelcom a descobrir!!!

El gust per llegir i acostar els nostres alumnes a la lectura és una de les prioritats que tenim marcades des de la nostra biblioteca.

Durant aquest curs 2020-21 ens marquem també aquests objectius:

 • Dinamitzar la biblioteca realitzant activitats d’ambientació i guarnició per els diferents fets o moments amb la col·laboració dels alumnes.
 • Fer-ne un ús de l’espai per realitzar activitats relacionades amb la lectura (hora del conte, complementàries, llengües, projectes…) en les diferents etapes i àrees o matèries.
 • Elaborar un horari per tal de sistematitzar el seu ús i el treball concret a fer en aquest espai (un horari fix i un horari per a les activitats relacionades amb celebracions o diades).
 • Seguir utilitzant la biblioteca per a les activitats del PAL (Pla d’Animació a la Lectura) i d’altres relacionades amb la lectura.
 • Realitzar un concurs per crear l’esbós de la mascota de la biblioteca.
 • Celebrar el IV Aniversari de la biblioteca portant un autor per a la presentació d’alguna de les seves obres.
 • Organitzar trobades al llarg del curs amb autors per tal d’apropar la literatura als alumnes.
 • Realitzar activitats teatrals per fomentar la lectura lúdica per mitjà del projecte impulsat pels pares “El castell màgic”
 • Vetllar per donar continuïtat al projecte “Amb el llibre sota el braç”
 • Participar en activitats locals per donar a conèixer la nostra biblioteca, com pot ser a traves de la ràdio.
 • Crear una Biblioteca 2.0 on hi hagi intercanvi d’informació a través de la pàgina web de l’escola i compartir recursos.

  

Projecte Agenda 21

Amb el lema PENSA GLOBALMENT, ACTUA LOCALMENT, l’escola vol promoure una sèrie d’accions que ens ajudin a cuidar-nos i així cuidar del nostre entorn. Demanem una implicació profunda per part de tota la comunitat educativa, per tal que aquest projecte s’integri plenament en el nostre fer diari i no es tracti només d’una activitat aïllada.

PROPOSTES:

 • Participar i col·laborar en les iniciatives que es proposin des del grup organitzador d’Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú (Mostra d’obres d’art reciclades, trobades interescolars de primària i secundària...) Acordar quin curs pot participar a cada activitat.
 • Portar a terme uns campanya de sensibilització visual per creure en les capacitats de la comunitat educativa per mantenir l’entorn escolar i el proper el més sostenible possible, a través de la II Mostra de Cartells.
 • Mantenir la iniciativa de reduir els residus en els esmorzars.
 • Tenir cura del petit jardí/hort de l’escola i mantenir viu el Racó Verd de cada classe. Acordar quin curs pot fer-se càrrec. Es podria fer rotatitu.
 • Creure que podem crear un món millor i per això dedicarem, conjuntament amb la Pastoral del Centre, un quart d’hora de pregària al mes a reflexionar sobre el lema: LA TERRA ÉS CASA NOSTRA.
 • Fer conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS. 2030)
 • Donar suport al lema de Pastoral i ajudar a actuar en coherència respectant les 7R del consumidor ecològic: REFLEXIONAR, REBUTJAR, REDUIR, REUTILITZAR, RECICLAR, REDISTRIBUIR i RECLAMAR.

 

Projecte de Mediació Educativa

 • Continuar gestionant la resolució de conflictes de manera positiva i educativa, aplicant una metodologia d’acció-reflexió-acció basada en la intel·ligència emocional i espiritual.
 • Fomentar la reflexió, el respecte i el diàleg com a eines de resolució de conflictes per poder arribar a un bon clima de convivència i que faciliti el treball a l’aula.
 • Detectar i preveure els casos de possibles conflictes evitables i que es poden reconduir.
 • Donar a conèixer a les famílies el nostre projecte de mediació, buscant així una major implicació i col·laboració per part seva.
 • Fer el seguiment acurat de cada cas per comprovar el compromís inicialper part de l’alumnat implicat i arribar així la resolució de la situació conflictiva.
 • Aprofitar el conflicte com una possibilitat de millora i d’ajuda en el procés educatiu que ens fa créixer tant a nivell individual com a nivell de grup.

D’aquesta manera, des de la Mediació, volem que el nostre alumnat Reflexioni sobre les situacions conflictives que puguin sorgir a partir de la convivència, per tal de Reconduir-les amb la finalitat de millorar el seu entorn més proper.

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Per vuitè any consecutiu, les accions de voluntariat estaran de nou presents aquest curs al nostre centre mitjançant el projecte "Amb el llibre sota el braç", el qual ens arriba de mans de la FECC (Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya) amb la col·laboració de LEXCIT (Lectura per a l'èxit educatiu) de la Fundació Jaume Bofill.

L'objectiu principal que es persegueix participant en aquest projecte és el de motivar i potenciar la lectura dels nens i nenes a través de l'acompanyament en petits grups.

L'activitat es realitza en el mateix centre i hi col·laboren persones que, de forma voluntària, hi dediquen una hora setmanal. Tenim la sort aquest curs de poder tornar a comptar amb dos voluntaris i dos grups d'alumnes de 3r i 4t de primària.

Les activitats que es duen a terme a les sessions són molt diverses, motivadores i enriquidores, tant per als propis alumnes com per als mateixos voluntaris. Els alumnes participants llegeixen i comenten tot tipus d'escrits: còmics, contes, diaris, suplements, llibres de tot tipus, revistes... Es tracta de gaudir fullejant, mirant i escollint aquells llibres que més els atrauen, llegir-ne fragments als seus companys en veu alta, tenir estones per gaudir de la lectura en silenci, explicar el què i el per què han gaudit llegint, ampliar el seu vocabulari, enriquir les seves expressions i tot això en petit grup i amb la companyia de la persona voluntària.

Més projectes i accions

A més, al llarg del curs la nostra escola fomenta, desenvolupa i/o participa en altres projectes portats a terme, ja sigui des del mateix centre, o bé liderats per la nostra ciutat, arribant fins i tot a participar en projectes d'àmbit internacional. Aquests són: Aula Petita, PAL (Pla d'animació a la lectura), PAE (Programa d'Animació Educativa), Descobrim Vilanova, DFC (Design for Change), Cultura Emprenedora, Apadrinem escultures, Re@cciona, Concurs narratiu, Tardes de la Ciència, Tastets, Programa de Diversificació Curricular FAR, Buchenwald, Proves Cangur de Matemàtiques, School song contest, Teatre amb Trinity College, Escola inclusiva, Boca-orella, Zona E, "els CF a la Fira de Novembre"...