• slider 14.png
 • slider 2.png
 • slider 3.png
 • slider 6.png
 • slider 7.png
 • slider 4.png

Projectes de l'escola

Els principis i els valors que s'expressen a la nostra educació es concreten mitjançant diversos projectes, que són presentats i desenvolupats per diferents equips docents. Enguany portarem a terme els següents:

Projecte d'Innovació

Projecte Multilingüe

Projecte Integratic

Projecte de Biblioteca 

Projecte de Departaments d'ESO

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Pla de Formació del Professorat

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Projecte Agenda 21

Projecte de Mediació Educativa

 

Projecte d'Innovació

logo innovacio

“PROTAGONISTES AMB TU” ens marcarà les accions a realitzar aquest curs per aconseguir l’escola que somiem, l’escola que volem, oberta a les famílies i a la ciutat.

   1. Potenciar la reflexió del claustre sobre què necessiten les famílies per ajudar als seus fills i filles en l'aprenentatge del dia a dia.
   2. Formar a les famílies en el coneixement i l’ús de les eines TIC que fan servir els seus fills i filles.
   3. Fer formació al professorat sobre: gamificació i APS.
   4. Aprendre uns dels altres, convidant a compartir sessions de qualsevol metodologia als que necessitin veure en directe com es porta a terme.
   5. Deixar evidències visibles a l’aula de les pràctiques educatives realitzades al llarg de cada mes.
   6. Reflexionar sobre el que fem, perquè ho fem i com ho fem.
   7. Donar visibilitat a les concrecions del Pla Marc d’Innovació de la FET.

 

Projecte Multilingüe

Des del Projecte Multilingüe ens proposem com a objectiu principal assolir un bon nivel adequat en llengua francesa i un bon nivel en llengua anglesa.

logo EIxyou

Des del Projecte Multilingüe ens unim al Lema d’aquest curs “Protagonistes amb TU” amb la finalitat d’aconseguir fer dels nostres alumnes ciutadans globals mitjançant els següents objectius:

  1. Continuar la recerca de projectes e-Twinning a les etapes de primària i ESO.
  2. Iniciar l'ensenyament de l’àrea de Coneixement del Medi Natural en anglès de 1r a 3r de primària mitjançant la metodologia AICLE.
  3. Dur a terme alguna unitat didàctica en anglès a l’etapa d’ESO.
  4. Fer seguiment de l’alumne que ha marxat d’Erasmus i enviar a més alumnes de l’etapa de CF.
  5. Reprendre totes les activitats en llengües estrangeres com les colònies en anglès a les etapes d’infantil i primària, les estades a UK i el crèdit de síntesi a 2n d’ESO.
  6. Continuar coordinant-nos amb els professors de l’escola d’idiomes EIxYOU.
  7. Auxiliar de conversa.
  8. obres teatre i cinema en anglès i incloure als de l’ESO.

 

Projecte Integratic

Des de fa ja molts anys, el projecte Integratic, s'ha encarregat de dinamitzar l’escola digitalment, per tal de ser una de les escoles més modernes i innovadores en el camp digital. És un camí llarg i sense fi, que anem fent tots units, propiciant l’acollida i la inclusió de tota la comunitat educativa.

És per aquest motiu, que per aquest curs, ens plantegen, els següents objectius:

  1. Iniciar l’estudi per aconseguir el certificat d’Escola Competent Digitalment.
  2. Sistematitzar la publicació a les xarxes socials, amb l'objectiu de que tot el claustre participi activament (twitter, Instagram, web).
  3. Establir concrecions en el treball amb les Bee-bots a Cicle Inicial d’Educació Primària.(s’ha fet la programació però no amb massa concreció d’activitats)
  4. Incrementar la formació del professorat en la competència digital.
  5. Implementar el protocol per aconseguir l’acreditació d’alumnes competents digitalment pels alumnes de cicles i 4t d’ESO (ACTIC).
  6. Continuar la integració de les comissions TIC i d’Innovació.
  7. Acollir un alumnat en pràctiques per donar suport a l’equip d’informàtics i col·laborar amb la formació de futurs professionals.
  8. Establir la programació del projecte de robòtica del centre, que abarqui les etapes d’Educació Infantil, educació primària i Educació Secundària Obligatòria.
  9. A l’ESO, treballar amb l’Editorial Santillana els continguts digitals, les eines i l’aprofitament dels llibres que utilitzem.
  10. Continuar les publicacions de “lifes” al web i al Instagram: incorporació d’Educació Primària.
  11. Intervenir en la xarxa del centre, redistribuint les antenes a la zona de CS d’EP i dividint la xarxa actual, per crear-ne una nova i independent a l’edifici de CF.
  12. Fomentar i presentar al professorat a formacions i certificacions de Google.

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Durant el Curs 21-22 ... “PROTAGONISTES amb TU” ens indica més que mai el nostre camí... tots i totes som diferents i tots i totes els i les nostres alumnes han de poder ser protagonistes del seu propi aprenentatge... és per això que seguirem apostant per treballar des de la diversitat que som i són...

  1. Concretant activitats i eines de planificació i d’avaluació a fer amb els/les alumnes amb NEE, siguin amb dificultats o d’altes capacitats
  2. Millorant la relació entre l’aplicació de metodologies innovadores, l’AD i les eines TIC .
  3. Fent alguna formació referent als diferents trastorns amb els que ens trobem a les aules
  4. Recordant les estratègies metodològiques que hem de tenir en compte amb els diferents trastorns amb els que ens trobem (dislèxia, discalcúlia, TDAH, TDA, TEA…)

  

Projecte de Departaments de L'ESO

A l’ESO continuarem treballant per departaments i equips de matèries, intentant sistematitzar les reunions (1 per trimestre).

En concret, en els Departaments de Llengües (Catalana i Castellana) i Matemàtiques, aquest curs 2021-22 ens proposem els següents objectius i línies de treball:

  1. Continuar utilitzant les noves tecnologies i nous recursos digitals a les aules, destacant el Classroom com a eina de comunicació i aprenentatge de l’alumnat.
  2. Seguir treballant les Competències Bàsiques i els continguts claus, per tal de millorar els resultats acadèmics dels/les nostres alumnes.
  3. Continuar l’ONMAT a 1r i 2n d’ESO durant aquest curs escolar, com a continuació de la línia de treball portat a terme en anteriors cursos a EI i EP amb l’EMAT.
  4. Valorar la possibilitat de la continuïtat de l’ONMAT.
  5. Treballar la comprensió d’enunciats de problemes, el raonament i l’argumentació com a eines d’aprenentatge, a partir de la 4a hora de matemàtiques a 2n, 3r i 4t d’ESO.
  6. Reforçar la geometria per tal d’aplicar-la a situacions reals i properes als/les alumnes tant des de la Complementària com de la matèria comuna.
  7. A l’àrea de llengua, treballar la comprensió lectora, a partir de diferents tipus de textos i realitzant exercicis d’interpretació i valoració de les idees.
  8. Donar més èmfasi a l’expressió escrita, intentant treballar amb l’alumnat la importància d’escriure adequadament i amb correcció lingüística.
  9. Continuar participant en el projecte PAL Premi Menjallibres, amb l’objectiu de fomentar la lectura i els hàbits lectors de tot l’alumnat d’ESO.
  10. Seguir aplicant a l’aula les metodologies innovadores pedagògiques (cultura de pensament, projectes de comprensió,...) i implicar més els/les alumnes en aquest nou sistema de treball i aprenentatge.

 

“Cal que el nostre alumnat utilitzi les matemàtiques i les llengües perquè sigui protagonista, amb els altres, del seu procés d’aprenentatge i de la protecció de l’entorn més proper i el conjunt del seu planeta.”

 

Projecte de Biblioteca

Acosta't a la nostra biblioteca i entre els llibres sempre hi ha quelcom a descobrir!!!

El gust per llegir i acostar els nostres alumnes a la lectura és una de les prioritats que tenim marcades des de la nostra biblioteca.

Durant aquest curs 2020-21 ens marquem també aquests objectius:

  1. Representar en volum la mascota de la biblioteca.
  2. Celebrar el V Aniversari de la biblioteca.
  3. Organitzar trobades al llarg del curs amb autors per tal d’apropar la literatura als alumnes.
  4. Realitzar activitats teatrals per fomentar la lectura lúdica per mitjà del projecte impulsat pels pares “El castell màgic”.
  5. Vetllar per donar continuïtat al projecte “Amb el llibre sota el braç”.
  6. Participar en activitats locals per donar a conèixer la nostra biblioteca.
  7. Crear una biblioteca Biblioteca 2.0 on hi hagi intercanvi d’informació a través de la pàgina web de l’escola i compartir recursos.
  8. Crear una base de dades de tots els llibres que tenim a la biblioteca.
  9. Obrir un dia a la setmana la biblioteca escolar en horari de tarda.

  

Projecte Agenda 21

Amb el lema PENSA GLOBALMENT, ACTUA LOCALMENT que ens acompanya des de fa molt de temps i que, enguany, també es treballarà des del lema proposat per la FET, l’escola vol promoure una sèrie d’accions que ens ajudin a cuidar-nos i així cuidar del nostre entorn. Demanem una implicació profunda per part de tota la comunitat educativa, per tal que aquest projecte s’integri plenament en el nostre fer diari i no es tracti només d’una activitat aïllada.

PROPOSTES:

  1. Participar i col·laborar en les iniciatives que es proposin des del grup organitzador d’Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú (Mostra d’obres d’art reciclades, trobades Inter escolars de primària i secundària...). Aquestes participacions es faran d’acord amb les actuals mesures del COVID-19, sempre que sigui possible.
  2. Portar a terme uns campanya de sensibilització visual per creure en les capacitats de la comunitat educativa per mantenir l’entorn escolar i el proper el més sostenible possible, a través de la II Mostra de Cartells.
  3. Mantenir la iniciativa de reduir els residus en els esmorzars.
  4. Creure que podem crear un món millor i per això dedicarem, conjuntament amb la Pastoral del Centre, un quart d’hora de pregària al mes a reflexionar sobre el lema: LA TERRA ÉS CASA NOSTRA.
  5. Fer conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS. 2030), tenint en compte les mesures excepcionals degudes al COVID-19
  6. Realitzar una activitat sobre residus a tots els cursos d’infantil i primària.

 

Projecte de Mediació Educativa

  1. Crear un ambient on es prioritzin les relacions i les actituds positives entre iguals, que es recolzin en la resolució de conflictes i la reconciliació.
  2. Potenciar el compromís actiu en les relacions entre l’alumnat implicat.
  3. Valorar positivament la creació d’un clima i ambient de treball que ajudi al creixement personal dels/les alumnes, afavorint així un bon aprenentatge per a la vida.
  4. Fer conscient l’alumnat que són responsables de les conseqüències que se’n derivin dels seus fets.
  5. Aprofitar el conflicte com una possibilitat de millora i d’ajuda en el procés educatiu que ens fa créixer tant a nivell individual com a nivell de grup.
  6. Orientar l’alumnat en la resolució de conflictes de manera positiva i educativa, facilitant estratègies empàtiques i assertives per a la seva solució, tècniques per a l’autoregulació i l’autocontrol i metodologies de gestió de les emocions.
  7. Educar potenciant la reflexió, el respecte, la cooperació, la responsabilitat i el diàleg com a eines de resolució de conflictes per poder arribar a un bon clima de convivència i de treball a l’aula.
  8. Enfortir les relacions i preveure els casos de possibles conflictes evitables i que es poden reconduir.
  9. Donar a conèixer a les famílies el nostre projecte de mediació, buscant així una major implicació i col·laboració per part seva.
  10. Fer el seguiment acurat de cada cas per comprovar el compromís inicialper part de l’alumnat implicat i arribar així a la resolució de la situació conflictiva. 

 

Des de la Mediació, volem que el nostre alumnat sigui protagonista en les relacions de convivència al centre, col·laborant en la prevenció de possibles conflictes i implicant-se en la transformació de la seva realitat més propera.

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Per vuitè any consecutiu, les accions de voluntariat estaran de nou presents aquest curs al nostre centre mitjançant el projecte "Amb el llibre sota el braç", el qual ens arriba de mans de la FECC (Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya) amb la col·laboració de LEXCIT (Lectura per a l'èxit educatiu) de la Fundació Jaume Bofill.

L'objectiu principal que es persegueix participant en aquest projecte és el de motivar i potenciar la lectura dels nens i nenes a través de l'acompanyament en petits grups.

L'activitat es realitza en el mateix centre i hi col·laboren persones que, de forma voluntària, hi dediquen una hora setmanal. Aquest any només podrem oferir el projectes pels alumnes de 3r de primària.

Les activitats que es duen a terme a les sessions són molt diverses, motivadores i enriquidores, tant per als propis alumnes com per als mateixos voluntaris. Els alumnes participants llegeixen i comenten tot tipus d'escrits: còmics, contes, diaris, suplements, llibres de tot tipus, revistes... Es tracta de gaudir fullejant, mirant i escollint aquells llibres que més els atrauen, llegir-ne fragments als seus companys en veu alta, tenir estones per gaudir de la lectura en silenci, explicar el què i el per què han gaudit llegint, ampliar el seu vocabulari, enriquir les seves expressions i tot això en petit grup i amb la companyia de la persona voluntària.

Més projectes i accions

A més, al llarg del curs la nostra escola fomenta, desenvolupa i/o participa en altres projectes portats a terme, ja sigui des del mateix centre, o bé liderats per la nostra ciutat, arribant fins i tot a participar en projectes d'àmbit internacional. Aquests són: Aula Petita, PAL (Pla d'animació a la lectura), PAE (Programa d'Animació Educativa), Descobrim Vilanova, DFC (Design for Change), Cultura Emprenedora, Apadrinem escultures, Re@cciona, Concurs narratiu, Tardes de la Ciència, Tastets, Programa de Diversificació Curricular FAR, Buchenwald, Proves Cangur de Matemàtiques, School song contest, Teatre amb Trinity College, Escola inclusiva, Boca-orella, Zona E, "els CF a la Fira de Novembre"...