• slider 7.png
  • slider 2.png
  • slider 3.png
  • slider 6.png
  • slider 14.png
  • slider 4.png

Objectiu General

EL LEMA GENERAL DEL CURS

"#PROTAGONISTESAMBTU"

 

LogoLemaCatalán 2

Enguany ens proposem el següent objectiu: 

Ser ciutadants globals que volem participar en la transformació de la realitat, EXPERIMENTANT, PROTAGONITZANT i COL·LABORANT amb altres en la construcció d’un altre món possible i necessari.

Ho aconseguirem desvetllant en el nostre alumnat una consciència de la realitat “glocal”, promovent habilitats socials i de comunicació, fomentant una actitud proactiva, empàtica, amb pensament crític... utilitzant metodologies de transformació social (ApS, DFC,...) educant per ser protagonistes i agents de canvi.

Construïm junts el món que ens imaginem... el món que volem!

 

OBJECTIUS PRIORITARIS

En el present curs 2021/2022 continuem posant de manifest la necessitat d’aconseguir que els aprenentatges esdevinguin un fet significatiu, mitjançant metodologies innovadores i partint del foment i desenvolupament de les capacitats i de les competències del nostre alumnat. Prioritzem l’avaluació competencial com a eix fonamental del seu creixement acadèmic i personal.
Tenint present i partint de les Intel·ligències Múltiples, farem ús de metodologies actives, participatives, col·laboratives i cooperatives que facilitin i respectin els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. D’aquesta manera aconseguirem un canvi en la pràctica educativa, en la millora de la motivació, en el foment de la creativitat, en l’organització de
l’espai i el temps, en l’ús de les TIC i les TAC i en l’educació emocional, que ens portaran a fer real el concepte d’educació integral.
Al llarg del curs continuarem impulsant l’intercanvi d’experiències, anant més enllà del que diu el currículum i posant a l’abast dels altres el que som i sabem, amb la intenció que tots/es aprenguem de tots/es.
És per això que els nostres objectius per a aquest curs són:


1. Continuar introduint metodologies innovadores a les aules basant-nos en les intel·ligències múltiples; fer-les conèixer i compartir-les amb tota la comunitat educativa, en especial amb les famílies.


1.a. Ampliar el coneixement en eines TIC per fer-les servir a les              classes presencials i telemàtiques.
1.b. Aprofundir en la metodologia de treball per projectes.
1.c. Potenciar en les edats primerenques la consciència fonològica.
1.d. Consolidar la metodologia d’ambients a CI d’Educació Primària.
1.e. Continuar implementant els projectes innovadors: EntusiasMAT,        OnMAT i Binding.
1.f. Despertar l’interès i el gust per la competència musical, mitjançant la
introducció de noves propostes instrumentals (percussió, harmònica, flauta, ukelele).
1.g. Fomentar l’ús d’activitats d’innovació a les aules mitjançant l’ApS, DFC, la gamificació, els paisatges d’aprenentatge, l’ABP i els projectes Kilpatrick, entre d’altres.


2. Fomentar i potenciar l’Escola Multilingüe mitjançant:


2.a. La difusió del projecte Erasmus+ a l’etapa de CF.
2.b. El creixement de la metodologia AICLE en l’àrea de natural science.

2.c. El foment del gust per la lectura i la comprensió lectora en llengua anglesa mitjançant l’accés a una plataforma digital.

2.d. L’aplicació d’acords que millorin els resultats del nostre alumnat en llengua estrangera.
2.e. La figura de l’auxiliar de conversa natiu dins l’aula.
2.f. La recuperació de les colònies, el Treball de Síntesi i les estades en llengua anglesa.


3. Adequar el projecte TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) del centre al projecte institucional de la FET, continuar implementant el treball de robòtica a les diferents etapes educatives i iniciar l’acreditació del nivell digital competencial del professorat i del centre. Així com vetllar per la implementació de les TIC en les metodologies innovadores.


4. Potenciar els canals de comunicació escola–família i escola–societat, mitjançant la plataforma Educamos, el web del centre i les xarxes socials: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook de l’AMPA...


5. Continuar treballant l’atenció a la diversitat, dins de l’aula, per poder arribar a tots/es i cadascun/a dels/les nostres alumnes, ja sigui per dificultats d’aprenentatge com d’altes capacitats.


6. Promoure la investigació experimental i científica per tal d’aconseguir una millora en la competència cientificotecnològica, dins i fora de l’aula, i consolidar la implementació de l’ApS en l’àmbit de la salut (Banc de sang). A més de fomentar el treball en la divulgació de textos cientificotecnològics.


7. Conscienciar tota la comunitat educativa de la cura pel medi ambient i implicar a tot l’alumnat, mitjançant el Projecte Agenda 21.


8. Fomentar el gust per la lectura mitjançant activitats innovadores a la biblioteca, l’obertura de l’espai fora d’horari lectiu, el servei de préstec, el projecte Llibre sota el braç, la participació en el Premi Menjallibres i en el concurs booktrailer, en trobades amb autors/es i participant del nou projecte de ràdio de la ciutat, entre d’altres.


9. Afavorir un bon clima de convivència entre tots/es els/les membres de la comunitat educativa i fer créixer el programa ♯aquiproubullying del Departament d’Ensenyament.


10. Mantenir en lloc preferent la formació del nostre professorat mitjançant els següents àmbits:


1.a) Innovació Educativa i recursos telemàtics: Eines innovadores i TIC per treballar a l’escola.
1.b) Acció tutorial: gestió de conflictes i entrevistes amb famílies.
1.c) Consciència fonològica i lectoescriptura
1.d) Ens cuidem! (III) – Educació EMOCIONAL, interioritat, carisma...