• slider_2.jpg
 • slider_7.jpg
 • slider_5.jpg
 • IMG_9339.JPG
 • slider_4.jpg
 • slider_3.jpg

Projectes de l'escola

Els principis i els valors que s'expressen a la nostra educació es concreten mitjançant diversos projectes, que són presentats i desenvolupats per diferents equips docents. Enguany portarem a terme els següents:

Projecte d'Innovació

Projecte Multilingüe

Projecte Integratic

Projecte de Biblioteca 

Projecte de Departaments d'ESO

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Pla de Formació del Professorat

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Projecte Agenda 21

Projecte de Mediació Educativa

 

Projecte d'Innovació

logo innovacio

«Els nens i adolescents necessiten dues coses: sentir-se estimats i sentir que la vida val la pena. Qui s’apassiona per un QUÈ és molt probable que acabi trobant un COM»   ―Eva Bach―

 

Des de Innovació creiem que això és possible i per això crearem espais i formes per…

 

 • … facilitar més eines de planificació i d’avaluació en relació a les pràctiques innovadores, per tal que aquestes es duguin a terme i la innovació no sigui un fet extraordinari sinó quelcom habitual, i es vagi fent cultura innovadora al centre: paletes i projectes de comprensió, cultura de pensament, intel·ligències múltiples, Design For Change.

 •  … seguir potenciant la reflexió i la formació mitjançant:

   • reunions amb el claustre de professors i professores

   • espais i moments per compartir i evidenciar tot el que anem fent.

   • les xarxes socials

 • … animar a fer servir diferents metodologies que hem anat coneixent en els darrers cursos i formar-nos en d’altres, per tal d’arribar a totes i a tots els alumnes i fer-les i fer-los competents per a la vida.

Projecte Multilingüe

Des del Projecte Multilingüe ens proposem com a objectiu principal assolir un bon nivel adequat en llengua francesa i un bon nivel en llengua anglesa.

logo EIxyou

És per això que, en aquest curs, ens proposem els següents objectius:

 • Donar continuitat a l'escola d'idiomes.

 • Participar en l'oferta dels concursos relacionats amb l'àrea de llengües estrangeres que van arribant al llarg del curs.

 • Continuar reflexionant i prenent les mesures adients de millora en l'àrea de llengua anglesa pel que fa als resultats de les proves externes realitzades aquest curs.

 • Oferir unes colònies en llengua anglesa de caire voluntari a l'etapa d'Educació Primària.

 • Analitzar les necessitats del centre per plantejar un projecte i sol.licitar una beca Erasmus +.

 • Retolació dels espais de l'escola en llengua anglesa.

Creiem en les capacitats dels nostres alumnes per millorar i crear una escola multilingüe oberta al món.

 

Projecte Integratic

Com ja és costum a l'escola, des de  fa ja 9 anys, el projecte Integratic, s'ha encarregat de dinamitzar  l'escola digitalment, per tal de ser una  de les escoles més modernes i innovadores en aquest camp digital.

És un camí llarg i sense fi, en el qual van apareixent diferents metodologies en el camp de l’aprenentatge. La nostra escola no pot romandre passiva davant d’aquests canvis, i per això, per aquest curs, ens plantegem els següents objectius:

 • Posar en funcionament el Mòdul de Comunicació amb les famílies de la plataforma EDUCAMOS.

 • Consolidar l’ús del TWITTER i la Plana Web com a eina immediata d’informació de les activitats de l’escola.

 • Continuar  la recerca dels millors continguts digitals per als nostres alumnes.

 •  Millorar la dotació de hardware TIC de l’escola amb les següents inversions:

   • Nou sistema de projecció 2nA

   • Nova PDI 6è de primària.

   • Inici de la implementació d'un nou projecte de robòtica a l'Etapa de Primària.

   • Adquisició de nous portàtils per l’equip docent d’ESO i CF

   • Adquisició d’IPADS per complementar els ja existents a EI i EP.

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Durant el Curs 17-18 ... Volem ser  CREADORS D’OPORTUNITATS per a tothom! Treballant perquè cadascú amb  les seves característiques i possibilitats descobrim les potencialitats que tenim i que ens fan únics i úniques.

Entre tots i totes CREEM l’escola en la qual CREIEM!!!!

 • Elaborar un pla d’actuació amb les necessitats dels/les nostres alumnes intentant atendre’ls de manera més personalitzada. Planificar bé les hores d’atenció a la diversitat.

 • Acompanyar els tutor/es i professors/es que han d’actualitzar i posar en pràctica els PI ja començats.

 • Treballar coordinadament el professorat, tutors/es, mestres de reforç, psicòlogues del centre, EAP, CREDA i d’altres entitats buscant entre tots i totes la millor manera d’atendre al nostre alumnat.

 • Millorar la relació entre l’aplicació de les metodologies innovadores i l’Atenció a la Diversitat.

 • Treballar amb el claustre la concreció de metodologies, activitats i material  a fer amb els i les alumnes d’altes capacitats

 • Fer un seguiment i acompanyament més acurat dels i les alumnes amb NEE recolzant més els tutors i tutores i oferint diverses  estratègies.

 • Sistematitzar el pla de prevenció dels alumnes amb altes capacitats.

 

Pla de Formació del Professorat

 

 

Projecte de Departaments de L'ESO

A l’ESO continuarem treballant per departaments i equips de matèries, intentant sistematitzar les reunions.

En concret, en els Departaments de Llengües (Catalana i Castellana) i Matemàtiques, aquest curs 2017-18 ens proposem els següents objectius i línies de treball:

 • Continuar utilitzant les noves tecnologies, descobrint nous recursos digitals per tal d’aplicar-los a les aules i utilitzant el Classroom com a eina de comunicació i aprenentatge dels alumnes.

 • Seguir treballant les Competències Bàsiques i els continguts claus, per tal de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes

 • Treballar la comprensió d’enunciats de problemes, el raonament i l’argumentació com a eines d’aprenentatge.

 • Reforçar la geometria per tal d’aplicar-la a situacions reals i properes als alumnes, tant des de la Complementària com de la matèria comuna.

 • A l’àrea de llengua, donar més èmfasi a la comprensió lectora i a l’expressió escrita.  Treballar amb els alumnes la importància de llegir comprensivament i d’escriure adequadament.

 • Participar en el nou projecte PAL Premi Menjallibres, amb l’objectiu de fomentar la lectura i els hàbits lectors de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

 • Reorganitzar la metodologia de lectura i treball en l’hora de la Complementària de Llengua a tots els cursos de Secundària.

 • Aplicar a l’aula les metodologies innovadores pedagògiques (cultura de pensament, projectes de comprensió,...) i implicar més els alumnes en aquest nou sistema de treball i aprenentatge.

 • Transmetre a l’alumnat la importància d’aprendre una llengua i la matemàtica a partir de la seva pràctica: s’aprèn allò que es fa.

ʽʽAmb aquests objectius, CREIEM que el nostre alumnat pugui CREAR el seu propi procés d’aprenentatgeʼʼ.

Projecte de Biblioteca

Acosta't a la nostra biblioteca i entre els llibres sempre hi ha quelcom a descobrir!!!

El gust per llegir i acostar els nostres alumnes a la lectura és una de les prioritats que tenim marcades des de la nostra biblioteca.

Durant aquest curs 2017/18 ens marquem també aquests objectius:

 • Dinamitzar la biblioteca realitzant activitats per reforçar les festes de Santa Teresa, Sant Enric i Jocs Florals.

 • Fer-ne un ús de l’espai per realitzar activitats relacionades amb la lectura (complementàries, llengües, hora del conte, Projectes…) en les diferents etapes i àrees o matèries.

 • Elaborar un horari per tal de sistematitzar el seu ús i el treball concret a fer en aquest espai (un horari fix i un horari per a les activitats relacionades amb celebracions).

 • Fer petites exposicions de llibres relacionats amb les festivitats de Santa Teresa i Sant Enric.

 • Seguir utilitzant la biblioteca per a les activitats del PAL (Pla d’Animació a la Lectura) i d’altres relacionades amb la lectura.

 • Crear una mascota per fomentar la lectura a l’escola.

 • Celebrar el I Aniversari de la biblioteca portant un autor per a la presentació d’alguna de les seves obres.

 • Organitzar trobades al llarg del curs amb autors per tal d’apropar la literatura als alumnes.

 • Realitzar activitats teatrals per fomentar la lectura lúdica per mitjà del projecte impulsat pels pares El Castell Màgic.  

Projecte Agenda 21

Hem d'aconseguir que la cura del nostre medi ambient sigui una actitud quaotidiana tant a la nostra escola, com a casa nostra, com a qualsevol lloc on ens trobem.

Amb el lema PENSA GLOBALMENT, ACTUA LOCALMENT, l'escola vol promoure una sèrie d'accions que millorin la vida i el medi ambient. Demanem una implicació profunda per part de tota la comunitat educativa, per tal que aquest projecte s'integri plenament en el nostre fer diari i no es tracti només d'una activitat aïllada.

PROPOSTES:

 • Participar i col·laborar en les iniciatives que es proposin des del grup organitzador d'Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú.

 • Crear una campanya de sensibilització visual per creure en les capacitats de la comunitat educativa per mantenir l'entorn escolar i el proper el més sostenible possible.

 • Mantenir la iniciativa de reduir els residus en els esmorzars.

 • Tenir cura del petit jardí/hort de l'escola i mantenir viu el Racó Verd de cada classe.

 • Creure que podem crear un món millor i per qixò dedicarem, conjuntament amb la Pastoral del Centre, un quart d'hora de pregària al mes a reflexionar sobre el lema: LA TERRA ÉS CASA NOSTRA.

 • Revisar la utilització dels contenidors Claki.

Projecte de Mediació Educativa

 • Continuar gestionant la resolució de conflictes de manera positiva i educativa.

 • Aplicar una metodologia d’acció-reflexió-acció en el procés de resolució de conflictes

 • Treballar coordinadament direcció-mediador-tutors/es formant un equip i anant tots a una.

 • Aprofitar el conflicte com una possibilitat de millora i d’ajuda en el procés educatiu que ens fa ser millors persones i ens fa créixer tant a nivell individual com a nivell de grup.  

 • Fomentar la reflexió, el respecte i el diàleg com a eines de resolució de conflictes per poder arribar a un bon clima de convivència i que faciliti el treball a l’aula.

 • Detectar i preveure els casos de possibles conflictes evitables i que es poden reconduir.

 • Utilitzar  metodologies basades en la intel·ligència emocional i espiritual en el procés de resolució de conflictes i de  mediació per tal de fer reflexionar, argumentar i trobar la solució als conflictes plantejats amb el convenciment que són un aspecte més de la nostra vida i saber gestionar-los és una manera d’aprendre que ens fa créixer i ser més feliços. 

 • Donar a conèixer a les famílies, en línies generals, el nostre projecte de mediació, buscant així, una major implicació i col·laboració per part seva.

Un dels reptes d’aquest curs és:

“CREIEM en les possibilitats dels alumnes per saber gestionar els conflictes i així poder CREAR una millor convivència”

 

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Per sisè any consecutiu, les accions de voluntariat estaran de nou presents aquest curs al nostre centre mitjançant el projecte "Amb el llibre sota el braç", el qual ens arriba de mans de la FECC (Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya) amb la col·laboració de LEXCIT (Lectura per a l'èxit educatiu) de la Fundació Jaume Bofill.

L'objectiu principal que es persegueix participant en aquest projecte és el de motivar i potenciar la lectura dels nens i nenes a través de l'acompanyament en petits grups.

L'activitat es realitza en el mateix centre i hi col·laboren persones que, de forma voluntària, hi dediquen una hora setmanal. Tenim la sort aquest curs de poder tornar a comptar amb dos voluntaris i dos grups d'alumnes de 3r i 4t de primària.

Les activitats que es duen a terme a les sessions són molt diverses, motivadores i enriquidores, tant per als propis alumnes com per als mateixos voluntaris. Els alumnes participants llegeixen i comenten tot tipus d'escrits: còmics, contes, diaris, suplements, llibres de tot tipus, revistes... Es tracta de gaudir fullejant, mirant i escollint aquells llibres que més els atrauen, llegir-ne fragments als seus companys en veu alta, tenir estones per gaudir de la lectura en silenci, explicar el què i el per què han gaudit llegint, ampliar el seu vocabulari, enriquir les seves expressions i tot això en petit grup i amb la companyia de la persona voluntària.

Més projectes i accions

A més, al llarg del curs la nostra escola fomenta, desenvolupa i/o participa en altres projectes portats a terme, ja sigui des del mateix centre, o bé liderats per la nostra ciutat, arribant fins i tot a participar en projectes d'àmbit internacional. Aquests són: Aula Petita, PAL (Pla d'animació a la lectura), PAE (Programa d'Animació Educativa), Descobrim Vilanova, DFC (Design for Change), Cultura Emprenedora, Apadrinem escultures, Re@cciona, Concurs narratiu, Tardes de la Ciència, Tastets, Programa de Diversificació Curricular FAR, Buchenwald, Proves Cangur de Matemàtiques, School song contest, Teatre amb Trinity College, Escola inclusiva, Boca-orella, Zona E, "els CF a la Fira de Novembre"...