• slider 4.png
  • slider 14.png
  • slider 7.png
  • slider_3.jpg
  • slider 2.png
  • slider 3.png
  • slider 6.png

Objetiu General

 

 

EL LEMA GENERAL DEL CURS

"@R_evolucionem?"

 

Aquest any amb aquest nou lema repetim el mateix objectiu de l’any passat: “Generar una nova forma de relació amb Déu, amb els altres i amb la realitat”. D’aquesta manera, desenvoluparem alguns aspectes nous d’aquest mateix objectiu.


- Volem incorporar a la vida de l’escola, a tots els nivells, el compromís de les 7R del consumidor ecològic:
Reflexionar, Rebutjar, Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Redistribuir i Reclamar.


- Amb aquests compromisos, volem evolucionar cap a un canvi concret i de
veritat.

 

OBJECTIUS PRIORITARIS

En el present curs 2019/2020 continuem posant de manifest la necessitat d’aconseguir que els aprenentatges esdevinguin un fet significatiu, mitjançant metodologies innovadores i partint del foment i desenvolupament de les capacitats i de les competències del nostre alumnat. Iniciarem, també, un camí de reflexió en els processos d’avaluació competencial del nostre alumnat.
Tenint present i partint de les Intel·ligències Múltiples, farem ús de metodologies actives, participatives, col·laboratives i cooperatives que facilitin i respectin els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat; aconseguirem un canvi en la pràctica educativa, en la millora de la motivació, en el foment de la creativitat, en l’organització de l’espai i el temps, en l’ús de les TIC i les TAC i en l’educació emocional, que ens portaran a fer real el concepte d’educació integral.
Al llarg del curs continuarem impulsant l’intercanvi d’experiències, anant més enllà del que diu el currículum i posant a l’abast dels altres el que som i sabem, amb la intenció que tots/es aprenguem de tots/es.


És per això que els nostres objectius per a aquest curs són:


1. Continuar introduint metodologies innovadores a les aules basant-nos en les intel·ligències múltiples; fer-les conèixer i compartir-les amb tota la comunitat
educativa, en especial amb les famílies.


a. Formar a tot el professorat nou en metodologies innovadores existents al centre.
b. Aprofundir en la metodologia de treball per projectes.
c. Continuar implementant els projectes innovadors: EntusiasMAT i Binding.
d. Implementar el projecte OnMAT a 1r d’ESO, seguint la línia de treball de l’EMAT.
e. Fomentar l’ús d’activitats d’innovació a les aules mitjançant l’ApS, la gamificació, els paisatges d’aprenentatge, l’ABP i els projectes Kilpatrick, entre d’altres.
f. Formar el professorat en diverses eines innovadores d’avaluació.


2. Fomentar i potenciar l’Escola Multilingüe mitjançant:


a. La iniciació en la participació del projecte Erasmus+ a l’etapa de CF.
b. La realització de la retolació de tots els espais de l’escola en llengua anglesa.
c. L’aplicació d’acords que millorin els resultats del nostre alumnat en llengua estrangera.


3. Adequar el projecte TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) del centre al projecte institucional de la FET i continuar implementant el treball de robòtica a les 3 diferents etapes educatives. Així com vetllar pel bon funcionament de les eines TIC de tot el centre, en especial de les noves estances.

4. Potenciar els canals de comunicació escola–família i escola–societat, mitjançant les xarxes socials (Twitter, YouTube, Facebook de l’AMPA...). I millorar la comunicació amb les famílies a través de la plataforma Educamos, de la creació d’una nova web i disposar d’una nova xarxa social “Instagram”.

5. Continuar treballant l’atenció a la diversitat, dins i fora de l’aula, per poder arribar a tots/es i cadascun/a dels nostres alumnes, ja sigui per dificultats d’aprenentatge com d’altes capacitats.


6. Promoure la investigació experimental i científica per tal d’aconseguir una millora en la competència cientificotecnològica dins i fora de l’aula. I consolidar la
implementació de l’ApS en l’àmbit de la salut (Banc de sang).


7. Conscienciar tota la comunitat educativa de la cura pel medi ambient, mitjançant el Projecte Agenda 21. Conjuntament, portar a terme els objectius del lema d’aquest curs destacant el compromís per les 7R.


8. Fomentar el gust per la lectura mitjançant activitats innovadores a la biblioteca, la participació en el Premi Menjallibres i en el concurs booktrailer, en trobades amb autors/es i participant del nou projecte de ràdio de la ciutat, entre d’altres.


9. Afavorir un bon clima de convivència entre tots/es els/les membres de la comunitat educativa. I participar en el programa ♯aquiproubullying del Departament d’Ensenyament.


10. Mantenir en lloc preferent la formació del nostre professorat mitjançant els següents àmbits:


a) Actualització – recordatori de la innovació.
b) Avaluació des de la innovació.
c) Ampliació del treball d’ambients.
d) La interioritat: projecte Mirar-te.
e) L’empresa simulada als CF.
f) L’educació emocional: Ens cuidem! (II)
g) Formació específica per especialitat i/o interès professional.