Cicles formatius

 

Els Cicles Formatius són estudis que capaciten l’alumnat per exercir diverses professions, cosa per la qual capaciten amb la formació necessària per adquirir les competències i els coneixements propis de cada sector.

 

Són un pont entre el centre i l’empresa i estan dissenyats tenint en compte les necessitats reals i actuals del sistema productiu.

MODALITATS

La Formació Professional està estructurada en Cicles Formatius, que poden ser de dos tipus: de Grau Mitjà o de Grau Superior.

 

Existeixen un total de 26 famílies professionals i cadascuna d’elles aglutina qualificacions que requereixen l’acompliment de competències en un determinat camp professional.

 

Les famílies engloben els cicles formatius amb característiques comunes, segons:

 

 1. Afinitat formativa
 2. Semblança entre els processos tecnològics utilitzats i productes o serveis creats a nivell professional
 3. Sector industrial

METODOLOGIES INNOVADORES

La nostra metodologia es basa en un model docent basat en la formació teòrico-pràctica i personalitzada mitjançant metodologies innovadores com:

 • Treball Cooperatiu
 • Gamificació
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Simulació empresarial
 • Learning by doing

 

L’alumnat és el propi protagonista del seu aprenentatge, desenvolupant habilitats comunicatives, l’ús de la tecnologia com a eina d’aprenentatge o la connexió entre el món educatiu i laboral.

EDUCACIÓ EN VALORS

Busquem oferir models positius, de col·laboració i respecte mutus que orientin el desenvolupament personal de l’alumnat i els permetin, sempre des del respecte de les idees pròpies i de la resta, poder ser responsables, respectuosos, positius, col·laboradors i implicats en la societat en què vivim.

ERASMUS +

Els nostres Cicles Formatius estan adherits al programa Erasmus+, com una experiència internacional, amb la finalitat de viure una internacionalització dels estudis, de desenvolupar i compartir experiències i coneixements en empreses i institucions d’altres països.

 

El projecte Erasmus+ és una oportunitat de realitzar les estades formatives en empreses internacionals (Irlanda) amb estades de 5 setmanes. Són projectes europeus, finançats amb les beques de mobilitat Erasmus+ i que afavoreixen la internacionalització d’estudis, la millora de l’idioma (anglès) i el creixement personal.

BORSA DE TREBALL

El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l’alumnat. Amb aquesta finalitat organitzem el servei de “Borsa de Treball” i mitjançant el seguiment tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin.

PROJECTE INTEGRÀTIC

Al centre integrem les noves tecnologies de la informació, la relació i la comunicació.

 

L’alumnat aprèn competencialment l’ús d’eines, aplicacions i programes informàtics que els capaciten per poder treballar en un futur i en diferents empreses.

 

L’ús del correu electrònic com a eina de comunicació, juntament amb la plataforma Educamos, faciliten la relació entre centre-famílies.

 

A CF no utilitzem llibres de text.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

La FCT és aquella modalitat de formació que l’alumnat ha de cursar dins dels seus estudis i que es duu a terme gràcies a la col·laboració de les empreses.

 

Característiques:

 • Obligatori Durada: 416 hores (CFGM) o 449 hores (CFGS)
 • La retribució no és obligatòria

MODALITAT DE PRÀCTIQUES DUAL

Aquesta modalitat formativa combina la formació en centres educatius amb aquella realitzada en les empreses adherides al programa.

 

Característiques:

 • Voluntari i cal passar uns requisits (tant acadèmics com actitudinals)
 •  Durada: 1.000 hores (100 primeres de FCT)
 • Retribució obligatòria per part de les empreses

CONTINUÏTAT D’ESTUDIS I INSERCIÓ LABORAL

Els resultats acadèmics i les xifres de continuïtat educativa són positius.
L’alumnat que acaba els CFGM disposa d’una bona formació per poder continuar amb els seus estudis en altres CFGS.
La inserció laboral en l’alumnat de CFGS també és elevada, moltes vegades ocupen llocs de treball en les mateixes empreses on s’han realitzat les estades formatives.
També ho constatem en els bons resultats en estudis universitaris posteriors, així com en el seu desenvolupament professional.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Acompanyar-TE

En tots els Cicles Formatius es compta amb una hora setmanal assignada per tutoria grupal, per realitzar un acompanyament. Des de tutoria es treballa l’assessorament personal i professional, l’orientació acadèmico-professional, resolució de dubtes, inquietuds, drets i deures… A més, fem tutories individualitzades.

EMPRESA A L’AULA

Projecte internacional de simulació empresarial com a metodologia d’aprenentatge.
Es tracta d’una eina pedagògica per formar persones, de manera pràctica i transversal, en tasques administratives i de gestió empresarial.

 

Aquest entorn simulat, que pertany a la xarxa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitat Educativa), permet la relació i el contacte amb altres centres, fent servir tots els mitjans que es donen en la vida real en la relació entre empreses.

 

Bianualment, participem en la Fira d´Empreses Simulades a Barcelona, dins el marc del Saló de l´Ensenyament.

COMPROMESOS AMB L’ENTORN

Als Cicles Formatius formem persones compromeses amb l’entorn més proper, buscant un alumnat que sigui capaç d’actuar com a transformadors socials.
Col·laborem amb diferents entitats locals i comarcals en diferents accions o campanyes: atenció a persones desfavorides, col·laboració amb diferents organismes locals, etc.