Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa de formació acadèmica de 4 cursos de durada que realitza l'alumnat amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. En el nostre centre disposem de 2 línies d'ESO amb una oferta de 30 places concertades per la Generalitat de Catalunya a cadascun dels 8 cursos.

Oferim:

• Tutories individuals i de grup.

• Matèries comunes i matèries optatives (1r, 2n i 3r de manera quadrimestral; 4t de manera anual).

• Desdoblaments en la matèria de Llengua Catalana (de 1r a 3r ESO).

• Grups flexibles per nivells de les matèries de Matemàtiques a tots els cursos, d'Anglès a 1r i 2n d'ESO i de Llengua castellana a 2n d'ESO.

• Atenció a la diversitat per tal de donar resposta a les necessitats i capacitats de cada alumne.

• Assessorament psicopedagògic.

• Auxiliar de conversa natiu per a millorar l'expressió oral i la comunicació en Llengua Anglesa.

• Segona llengua estrangera com a matèria optativa: Francès a tots els cursos d'ESO.

• En el curs de 2n ESO es realitza el treball de sintesi en llengua anglesa mitjançant unes colònies que tenen lloc al mes de juny.

• Estades al Regne Unit per a tota l'ESO.

• Metodologia TIC, de 1r a 4t d'ESO:

- A tots els cursos: Ús dels llibres digitals mitjançant l'ordinador portàtil de manera individual, com a eina d'aprenentatge.

- A 1r i 4t d'ESO: Informàtica, una matèria optativa per a tots els alumnes dins del currículum.

• Activitats culturals i lúdiques.

• Treball de Síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO. Projecte de Recerca a 4t d'ESO.

• Participació en les activitats i els projectes educatius, solidaris i innovadors de la nostra ciutat, així com d'altres del nostre entorn.

• Natació com a matèria curricular obligatòria a 1r d'ESO i opcional a 2n ESO.

• Avaluacions de seguiment, ordinàries i extraordinàries.

• Viatge de fi d'etapa.

• Itineranis i optatives a 4t d'ESO per tal de garantir als alumnes una bona preparació acadèmica i professional.

• Optativa de laboratori com a motivació per l'aplicació de la ciéncia a 2n d'ESO.

• Complementàries que fan especial incidència en un millor aprenentatge de les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) en una millor expressió de la llengua anglesa com és el teatre en anglès a 3r ESO, en un millor domini competencial de l'àmbit científic com és el taller científic de 4t ESO i una millor comprensió de la Geometria a 3r ESO.

• Orientació acadèmica i professional com atenció especial als alumnes de 3r i 4t de l'ESO, mitjançant l'acció tutorial i la participació d'ex-alumnes.

• Projectes de metodologia innovadora a 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO.

• Tallers interetapes a EI/EP/ESO en les tardes de la ciència on tots els alumnes aprenen i comparteixen coneixements.

• Programa SALUT-ESCOLA per donar resposta als alumnes en l'àmbt sanitàri, afectiu i emocional.