Cicles Formatius

Què són els Cicles Formatius?

Són estudis específics per a cada professió.

Poden ser:

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà que dóna el títol de Tècnic.

• Cicle Formatiu de Grau Superior que dóna el títol de Tècnic Superior.

Tenen una durada de 2 anys.

S'organitzen en mòduls professionals (assignatures) de formació teòrico pràctica, exclusivament professionalitzadors.

Són un pont entre l'escola i l'empresa, i s'han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i actuals del sistema productiu, partint dels perfils de competència professional que defineixen l'estudi del sector i la col·laboració de les organitzacions productives.

En aquests estudis trobaràs:

• Professionalització.

Obtindràs coneixements, destreses i actituds que et permetran una qualificació útil i professional per poder accedir al món laboral.

• Formació pràctica en els centres de treball

En tots els Cicles Formatius existeix un mòdul professional que comportarà la inserció temporal en el món del treball.

Hi pots accedir si et trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

• Disposar del títol d'FP 1

• Tenir aprovat el 2n de BUP

• Tenir superat un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Títol de Tècnic)

• Tenir 17 anys i superar una prova d'accés

• Haver superat el curs d'accés a Grau Mitjà.

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un PFI - PTT (antic PQPI)

 

Borsa de Treball

El col·legi Santa Teresa té la voluntat de facilitar-vos la inserció laboral.

Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" per tots els alumnes interessats en accedir a un lloc de treball.

Mitjançant el seguiment tutorial i la coordinació de la Borsa de treball atendrem les sol·licituds de les empreses d'acord amb el prefil professional i les condicions de treball que ens demanin.

 

Oferim la possibilitat d'estudiar:

CFPM Gestió administrativa 1r i 2n

Implementació de la FP en modalitat dual

 Full informatiu

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com, l'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades.

Durada de 2.000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1650 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 350 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Comunicació Empresarial i Atenció al Client

• Operacions Administratives de Compravenda

• Operacions Administratives de Recursos Humans

• Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria

• Tècnica Comptable

• Tractament de la Documentació Comptable

• Tractament Informàtic de la Informació

• Operacions Administratives de Suport

• Anglès

• Empresa i Administració

• Empresa a l'Aula

• Formació i Orientació Laboral

• Formació en Centres de Treball

Hi pots accedir si et trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

• Disposar del títol d'FP 1

• Tenir aprovat el 2n de BUP

• Tenir superat un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Títol de Tècnic)

• Tenir 17 anys i superar una prova d'accés

• Haver superat el curs d'accés a Grau Mitjà.

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un PFI - PTT (antic PQPI)

Sortides professionals:

• Auxiliar administratiu

• Ajudant d' oficina

• Auxiliar administratiu de gestió de cobrament/pagament

• Administratiu comercial

• Recepcionista

• Gestió de tresoreria

• Tasques d'atenció al client

Formació Dual:

• L'alumne combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa amb reconeixement acadèmic.

Finalitats:

• Aprendre treballant en un àmbit real.

• Posar en pràctica el que s'apren a la classe.

• Assumir la cultura empresarial.

• Enfortir els enllaços empresa+escola / escola+empresa.

• Ajudar a millorar la formació i preparació dels estudiants.

Avantatges:

• Accedir a una 1era feina.

• Aprendre en situacions reals.

• Contracte o beca remunerat.

• Facilitar la inserció laboral.

• Desenvolupar el potencial professional.

• Millorar el curriculum formatiu i educatiu.

 

CFPM Activitats comercials

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic desenvolupar activitats de distribució i comercialització de bens i serveis i poder gestionar un petit establiment comercial, aplicant la normativa de seguretat i qualitat vigent.

Durada de 2000 hores (2 curs) distribuïdes:

• 1650 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 350 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Dinamització del punt de venda

• Gestió de compres

• Gestió d'un petit comerç

• Processos de venda

• Serveis d'Atenció Comercial

• Tècniques de Magatzem

• Venda Tècnica

• Anglès

• Aplicacions Informàtiques per al Comerç

• Comerç Electrònic

• Màrqueting en l'Activitat Comercial

• Formació i Orientació Laboral

• Síntesi i d'activitats comercials

• Formació en centres de treball

Hi pots accedir si et trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

• Disposar del títol d'FP 1

• Tenir aprovat el 2n de BUP

• Tenir superat un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Títol de Tècnic)

• Tenir 17 anys i superar una prova d'accés

• Haver superat el curs d'accés a Grau Mitjà.

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un PFI - PTT (antic PQPI)

Sortides professionals:

• Comercial

• Orientador comercial

• Promotor

• Venda a distància / Teleoperador

• Caixer / Reponedor

• Tècnic en Logística del magatzem

• Tècnic d'Informació / atenció al client

• Gerent d'un establiment comercial

• Responsable de recepció / expedició de mercaderies

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

Perfil professional

El tècnic o tècnica superiors en educació infantil podrà dissenyar, programar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en l'etapa d'educació infantil (0-6 anys) tant en l'àmbit formal, com no formal.

Durada 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:

1617 hores de foració teòrico-pràctica en el centre.

383 hores de formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa).

 

Continguts

• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.

• Didàctica de l'educació infantil.

• Autonomia personal i salut infantil.

• El joc infantil i la seva metodologia.

• Expressió i comunicació.

• Desenvolupament cognitiu i motriu.

• Desenvolupament socioafectiu.

• Habilitats socials.

• Primers auxilis.

• Formació i orientació laboral.

• Empresa i iniciativa emprenedora.

• Projecte d'atenció a la infantesa.

• Formació en centres de treball.

Hi pots accedir siet trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Batxillerat.

• Haver superat el curs d'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l¡opció cursada.

• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.

• Haver superat el 2n curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

• Haver superrat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

• Tenir qualsevol titulació unversitària o una d'equivalent.

• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

• Tenir 19 anys i superar una prova d'accés.

• Tenir 18 anys, un títol de técnic de la mateixa opció i superar una prova d'accés.

Sortides acadèmiques i professional

Les persones que superen aquest CF poden accedir...

... a qualsevol estudi universitari oficial de grau

... al món laboral com a :

•Educador/a infantil de llars d'infants.

•Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, colònies d'estiu, biblioteques, tallers, etc.

•Educador/a en institucions o programes específics del sector de servei socials d'atenció a la infància de 0 a 6 anys.

 

Valors afegits del nostre centre

Participació en activitats diverses amb alumnes de P3, P4 i P5 que permet treballar de forma pràctica una part dels continguts de cicle.

Elecció, sempre que sigui possible, de la llar d'infants: cada alumne pot decidir el lloc on farà les pràctiques.

Realització de classes pràctiques en espais reals: aula de música, gimnàs amb material de psicomotricitat, aules d'Educació Infantil.

Realització de les classes teòriques en aules amb equips multimèdia.

Realització d'una part del contingut en anglès bàsic.

Possibilitat d'obtenir el títol de monitor de temps de lleure.

La proximitat: som el primer i únic centre que impartim el CF a la ciutat, a la comarca i a gran part de comarques veïnes.