• slider_3.jpg
  • IMG_9339.JPG
  • slider_4.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_2.jpg
  • slider_7.jpg

CFGS Educació Infantil

Perfil professional:

El tècnic o tècnica superiors en educació infantil podrà dissenyar, programar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en l'etapa d'educació infantil (0-6 anys) tant en l'àmbit formal, com no formal.

Durada 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1617 hores de foració teòrico-pràctica en el centre.

• 383 hores de formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa).

Mòduls:

• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.

• Didàctica de l'educació infantil.

• Autonomia personal i salut infantil.

• El joc infantil i la seva metodologia.

• Expressió i comunicació.

• Desenvolupament cognitiu i motriu.

• Desenvolupament socioafectiu.

• Habilitats socials.

• Primers auxilis.

• Formació i orientació laboral.

• Empresa i iniciativa emprenedora.

• Projecte d'atenció a la infantesa.

• Formació en centres de treball.

Hi pots accedir siet trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Batxillerat.

• Haver superat el curs d'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l¡opció cursada.

• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.

• Haver superat el 2n curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

• Haver superrat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

• Tenir qualsevol titulació unversitària o una d'equivalent.

• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

• Tenir 19 anys i superar una prova d'accés.

• Tenir 18 anys, un títol de técnic de la mateixa opció i superar una prova d'accés.

Sortides acadèmiques i professional:

Les persones que superen aquest CF poden accedir...

... a qualsevol estudi universitari oficial de grau

... al món laboral com a :

•Educador/a infantil de llars d'infants.

• Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, colònies d'estiu, biblioteques, tallers, etc.

• Educador/a en institucions o programes específics del sector de servei socials d'atenció a la infància de 0 a 6 anys.

Valors afegits del nostre centre:

• Participació en activitats diverses amb alumnes de P3, P4 i P5 que permet treballar de forma pràctica una part dels continguts de cicle.

• Elecció, sempre que sigui possible, de la llar d'infants: cada alumne pot decidir el lloc on farà les pràctiques.

• Realització de classes pràctiques en espais reals: aula de música, gimnàs amb material de psicomotricitat, aules d'Educació Infantil.

• Realització de les classes teòriques en aules amb equips multimèdia.

• Realització d'una part del contingut en anglès bàsic.

• Possibilitat d'obtenir el títol de monitor de temps de lleure.

• La proximitat: som el primer i únic centre que impartim el CF a la ciutat, a la comarca i a gran part de comarques veïnes.