• slider_5.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_4.jpg
  • slider_2.jpg
  • IMG_9339.JPG
  • slider_7.jpg

CFGM Gestió Administrativa

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com, l'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades.

Durada de 2.000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1650 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 350 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Comunicació Empresarial i Atenció al Client

• Operacions Administratives de Compravenda

• Operacions Administratives de Recursos Humans

• Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria

• Tècnica Comptable

• Tractament de la Documentació Comptable

• Tractament Informàtic de la Informació

• Operacions Administratives de Suport

• Anglès

• Empresa i Administració

• Empresa a l'Aula

• Formació i Orientació Laboral

• Formació en Centres de Treball

Hi pots accedir si et trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

• Disposar del títol d'FP 1

• Tenir aprovat el 2n de BUP

• Tenir superat un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Títol de Tècnic)

• Tenir 17 anys i superar una prova d'accés

• Haver superat el curs d'accés a Grau Mitjà.

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un PFI - PTT (antic PQPI)

Sortides professionals:

• Auxiliar administratiu

• Ajudant d' oficina

• Auxiliar administratiu de gestió de cobrament/pagament

• Administratiu comercial

• Recepcionista

• Gestió de tresoreria

• Tasques d'atenció al client

 

Formació Dual:

 

Implementació de la FP en modalitat dual

 Full informatiu

 

L'alumne combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa amb reconeixement acadèmic.

Finalitats:

• Aprendre treballant en un àmbit real.

• Posar en pràctica el que s'apren a la classe.

• Assumir la cultura empresarial.

• Enfortir els enllaços empresa+escola / escola+empresa.

• Ajudar a millorar la formació i preparació dels estudiants.

Avantatges:

• Accedir a una 1era feina.

• Aprendre en situacions reals.

• Contracte o beca remunerat.

• Facilitar la inserció laboral.

• Desenvolupar el potencial professional.

• Millorar el curriculum formatiu i educatiu.

CFGS Educació Infantil

Perfil professional:

El tècnic o tècnica superiors en educació infantil podrà dissenyar, programar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en l'etapa d'educació infantil (0-6 anys) tant en l'àmbit formal, com no formal.

Durada 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:

• 1617 hores de foració teòrico-pràctica en el centre.

• 383 hores de formació en centres de treball (pràctiques a l'empresa).

Mòduls:

• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.

• Didàctica de l'educació infantil.

• Autonomia personal i salut infantil.

• El joc infantil i la seva metodologia.

• Expressió i comunicació.

• Desenvolupament cognitiu i motriu.

• Desenvolupament socioafectiu.

• Habilitats socials.

• Primers auxilis.

• Formació i orientació laboral.

• Empresa i iniciativa emprenedora.

• Projecte d'atenció a la infantesa.

• Formació en centres de treball.

Hi pots accedir siet trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Batxillerat.

• Haver superat el curs d'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l¡opció cursada.

• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.

• Haver superat el 2n curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

• Haver superrat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

• Tenir qualsevol titulació unversitària o una d'equivalent.

• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

• Tenir 19 anys i superar una prova d'accés.

• Tenir 18 anys, un títol de técnic de la mateixa opció i superar una prova d'accés.

Sortides acadèmiques i professional:

Les persones que superen aquest CF poden accedir...

... a qualsevol estudi universitari oficial de grau

... al món laboral com a :

•Educador/a infantil de llars d'infants.

• Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, colònies d'estiu, biblioteques, tallers, etc.

• Educador/a en institucions o programes específics del sector de servei socials d'atenció a la infància de 0 a 6 anys.

Valors afegits del nostre centre:

• Participació en activitats diverses amb alumnes de P3, P4 i P5 que permet treballar de forma pràctica una part dels continguts de cicle.

• Elecció, sempre que sigui possible, de la llar d'infants: cada alumne pot decidir el lloc on farà les pràctiques.

• Realització de classes pràctiques en espais reals: aula de música, gimnàs amb material de psicomotricitat, aules d'Educació Infantil.

• Realització de les classes teòriques en aules amb equips multimèdia.

• Realització d'una part del contingut en anglès bàsic.

• Possibilitat d'obtenir el títol de monitor de temps de lleure.

• La proximitat: som el primer i únic centre que impartim el CF a la ciutat, a la comarca i a gran part de comarques veïnes.

CFGM Activitats Comercials

Perfil professional:

És competència general d'aquest tècnic desenvolupar activitats de distribució i comercialització de bens i serveis i poder gestionar un petit establiment comercial, aplicant la normativa de seguretat i qualitat vigent.

Durada de 2000 hores (2 curs) distribuïdes:

• 1650 hores de formació teòrico pràctica en el centre.

• 350 hores de formació en centres de treball (pràctiques en empreses).

Mòduls:

• Dinamització del punt de venda

• Gestió de compres

• Gestió d'un petit comerç

• Processos de venda

• Serveis d'Atenció Comercial

• Tècniques de Magatzem

• Venda Tècnica

• Anglès

• Aplicacions Informàtiques per al Comerç

• Comerç Electrònic

• Màrqueting en l'Activitat Comercial

• Formació i Orientació Laboral

• Síntesi i d'activitats comercials

• Formació en centres de treball

Hi pots accedir si et trobes en una d'aquestes situacions:

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)

• Disposar del títol d'FP 1

• Tenir aprovat el 2n de BUP

• Tenir superat un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Títol de Tècnic)

• Tenir 17 anys i superar una prova d'accés

• Haver superat el curs d'accés a Grau Mitjà.

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un PFI - PTT (antic PQPI)

Sortides professionals:

• Comercial

• Orientador comercial

• Promotor

• Venda a distància / Teleoperador

• Caixer / Reponedor

• Tècnic en Logística del magatzem

• Tècnic d'Informació / atenció al client

• Gerent d'un establiment comercial

• Responsable de recepció / expedició de mercaderies

 

Formació Dual:

Implementació de la FP en modalitat dual

Full informatiu

 

L'alumne combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa amb reconeixement acadèmic.

Finalitats:

• Aprendre treballant en un àmbit real.

• Posar en pràctica el que s'apren a la classe.

• Assumir la cultura empresarial.

• Enfortir els enllaços empresa+escola / escola+empresa.

• Ajudar a millorar la formació i preparació dels estudiants.

Avantatges:

• Accedir a una 1era feina.

• Aprendre en situacions reals.

• Contracte o beca remunerat.

• Facilitar la inserció laboral.

• Desenvolupar el potencial professional.

• Millorar el curriculum formatiu i educatiu.

Borsa de Treball

Borsa de Treball

El col·legi Santa Teresa té la voluntat de facilitar-vos la inserció laboral.

Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" per tots els alumnes interessats en accedir a un lloc de treball.

Mitjançant el seguiment tutorial i la coordinació de la Borsa de treball atendrem les sol·licituds de les empreses d'acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin.

Més articles...

  1. Activitats extraescolars