• slider_4.jpg
  • slider_5.jpg
  • slider_7.jpg
  • slider_3.jpg
  • slider_2.jpg
  • IMG_9339.JPG

Projectes de l'escola

Els principis i els valors que s'expressen a la nostra educació es concreten mitjançant diversos projectes, que són presentats i desenvolupats per diferents equips docents. Enguany portarem a terme els següents:

Projecte d'Innovació

Projecte Multilingüe

Projecte Integratic

Projecte de Biblioteca

Projecte de Departaments d'ESO

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Pla de Formació del Professorat

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Projecte Agenda 21

Projecte de Mediació Educativa

 

Projecte d'Innovació

logo innovacio

Mestres, professors i professores hem de recordar que el nostre alumnat ha de ser competent per a la vida. Per aconseguir-ho, hem de mirar-los amb bons ulls. Des de l'amor i el respecte, tot és possible!

Per això:

1.    Seguirem animant i motivant per fer de l'escola un espai d'ensenyament-aprenentatge que ofereixi més i diverses oportunitats per aprendre, amb diferents metodologies.  Aquest curs en concret, formant-nos en el Treball per projectes.

2.    Potenciarem la reflexió i la formació mitjançant:

• Reunions amb l'equip directiu

• Reunions amb el claustre de professors

• espais i moments per compartir i evidenciar tot el que anem fent.

• Les xarxes socials

3.    Facilitarem eines de planificació en relació a les pràctiques innovadores: paletes i projectes de comprensió, cultura de pensament, intel·ligències múltiples, Design For Change.

 

Projecte Multilingüe

Des del Projecte Multilingüe i en clau d'acció, ens proposem com a objectiu principal, assolir un nivell adequat de la competència lingüística i comunicativa en llengua estrangera, anglès i francès.

logo EIxyou

El nostre propòsit és que, mitjançant les matèries de llengua, la metodologia AICLE, les activitats que es realitzen dins i fora de l'escola d'immersió lingüística, ... els nostres alumnes acabin l'educació obligatòria amb un bon nivell en la primera llengua estrangera; i una part de l'alumnat amb un nivell adequat de segona llengua estrangera.

• Posar en marxa l'escola d'idiomes coordinant-nos amb els seus responsables per tal d'establir lligams entre els continguts i metodologies de l'escola i els de l'"EI x you".

• Consolidar les àrees de Plàstica i de Música a les etapes d'Infantil, Primària i de Plàstica a la Secundària.

• Participar en concursos que tenen com a objectiu la millora de la llengua anglesa a través d'activitats musicals, artístiques, innovadores i creatives.

• Continuar oferint les estades lingüístiques a Anglaterra adreçades als alumnes de 1r a 3r d'ESO.

• Consolidar la realització del Treball de Síntesi de            2n d'ESO en el marc d'unes colònies amb l'anglès com a llengua vehicular.

• Tornar a establir la dinàmica de comptar amb un auxiliar de conversa des dels inicis de curs.

• Tot  i els resultats satisfactoris en llengua anglesa en les proves externes, continuarem reflexionant i prenent les mesures adients de millora en aquesta àrea.

 

Projecte Integratic

Com ja és costum a l'escola, des de fa ja 8 anys, el projecte Integratic s'ha encarregat de dinamitzar l'escola digitalment, per tal de ser una de les escoles més modernes i innovadores en aquest camp digital.

És un camí llarg i sense fi, en què van apareixent diferents metodologies en el camp de l'aprenentatge. La nostra escola no pot romandre passiva davant d'aquests canvis i, per això, per a aquest curs, ens plantegem els següents objectius:

• Implementació i posada en funcionament de la nova xarxa wifi, per la millora de la connectivitat dins tota l'escola. La nova instal•lació wifi cobrirà aquelles zones d'Ed. Primària que fins ara no tenien cobertura.

• Realització d'una formació específica per a la utilització dels Ipads per als mestres d'Educació Infantil i Primària.

• Explorar la plataforma Educamos per tal d'aprofitar millor els recursos que ens ofereix, com per exemple passar llista, comunicació amb els pares...

• Continuar dinamitzant i millorant els mitjans de comunicació de l'escola.

• Dotar la nova aula de Cicles Formatius amb recursos multimèdia.

• Cercar la manera d'optimitzar el sensor de continguts.

• Dotar la nova biblioteca amb equips informàtics.

• Continuar la recerca dels millors continguts digitals per als nostres alumnes.

 

Projecte d’Atenció a la Diversitat

Aquest curs seguirem treballant per posar al centre a les persones amb les seves possibilitats i característiques que els fan únics i incomparables.

UTILITZANT metodologies innovadores i DESCOBRINT les potencialitats de cada alumne/a per ajudar-lo a tirar endavant i arribar el màxim de lluny possible.

ELS OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM:

• Elaborar un pla d'actuació amb les necessitats dels/les nostres alumnes intentant atendre'ls de manera més personalitzada. Planificar bé les hores d'atenció a la diversitat.

• Acompanyar els tutor/es i professors/es que han d'actualitzar i posar en pràctica els PI ja començats.

• Treballar coordinadament el professorat, tutors/es, mestres de reforç, psicòlogues del centre, EAP, CREDA i d'altres entitats buscant entre tots i totes la millor manera d'atendre el nostre alumnat.

• Millorar la relació entre l'aplicació de les metodologies innovadores i l'Atenció a la Diversitat.

• Dissenyar un pla de prevenció que ens ajudi a detectar els alumnes amb Necessitats Educatives Específiques, ja siguin dificultats d'aprenentatge o altes capacitats.

• Facilitar l'actualització de temes d'orientació escolar i professional als equips de tutors/es de 3r i 4t de l'ESO i de CF.

 

Pla de Formació del Professorat

"Avui, conscients de viure en un temps de canvi i incertesa, els nostres claustres necessiten l'actualització contínua per respondre als reptes. [...] Els nostres claustres estan inquiets per generar el canvi que necessita la nostra escola per donar resposta al món d'avui."

Projecte Educatiu Institucional, 2015, pàg. 64

 

El Pla de Formació del Professorat es basa en la metodologia de treball acció – reflexió – acció, seguint les línies d'aprenentatge de l'escola teresiana.

L'objectiu general per al curs 2016-2017 es centra en l'aprenentatge i la posada en pràctica de diverses metodologies innovadores dins de l'aula, mitjançant el treball per projectes i fent ús de les noves tecnologies, com per exemple els IPads. D'aquesta forma continuarem aprenent i aplicant a l'aula diverses metodologies actives, participatives, col·laboratives i cooperatives, per tal de continuar millorant la nostra pràctica docent donant resposta a una societat en continu canvi.

Un segon objectiu fonamental en què ens formarem aquest curs serà el coaching i l'educació emocional. Creiem que avui en dia aquesta formació és bàsica per donar als docents eines d'acompanyament que responguin a la realitat actual dels alumnes que tenim a les aules.

A més a més, la formació en la programació per competències bàsiques ens ajudarà a plasmar i organitzar, davant el paper, els aprenentatges treballats al bloc d'innovació, per tal que tots els mestres i professors disposem d'una eina pràctica i útil que guiï  el nostre dia a dia.

Com podreu observar a continuació, a l'apartat "Organització de la formació", enguany i seguint la línia encetada els cursos passats, per tal de donar resposta a una major amplitud de demandes pròpies de l'evolució del centre, de les lleis educatives vigents, de la FET i del mateix equip docent, ens trobem amb una oferta formativa molt més diversificada. Tot i això, com ja és habitual, entre tota aquesta oferta, continuarem treballant en la línia del foment dels valors, del carisma i de la identitat teresiana.

Organització de la formació per àmbits de treball:

• PRIMER ÀMBIT: Coaching i educació emocional per a docents. Formació teòrico-pràctica per donar estratègies i habilitats al professorat en temes com: la gestió de l'aula, la motivació de l'alumnat, la gestió de les pors docents... S'adreça als professors de totes les etapes de l'escola.

• SEGON ÀMBIT: Formació en IPads. Com fer ús de l'eina a la classe... Treballarem diversos recursos metodològics per continuar implementat, a les aules d'Educació Infantil, els Ipads i així poder-ne treure el màxim de profit.

• TERCER ÀMBIT: Treball per projectes: Quina gran oportunitat! Formació teòrico-pràctica on donarem estratègies al professorat per millorar les seves eines a l'hora d'implementar un projecte a l'aula. S'adreça als mestres d'EP i professors d'ESO

• QUART ÀMBIT: Programar i innovar a l'aula. Es realitzarà durant tot el curs. S'adreça a tots/es els professors de CF per tal que aprenguin a programar mitjançant la LOE i introdueixin a les seves programacions activitats innovadores.

 

Projecte de Departaments de L'ESO

A l'ESO continuarem treballant per departaments i equips de matèries, intentant sistematitzar les reunions.

En concret, en els Departaments de Llengües (Catalana i Castellana) i Matemàtiques, aquest curs 2016-17 ens proposem els següents objectius i línies de treball:

• Coordinar les matèries de tots els cursos de l'ESO.

• Aplicar els nous currículums de la LOMCE a tota l'etapa de Secundària.

• Continuar utilitzant les noves tecnologies, descobrint nous recursos digitals per tal d'aplicar-los a les aules i utilitzant el Classroom com a eina de comunicació i aprenentatge dels alumnes.

• Seguir treballant les Competències Bàsiques i familiaritzar l'alumnat de 3r i 4t d'ESO en aquest tipus de proves, per tal de millorar els resultats.

• Sistematitzar la quarta hora de matemàtiques a 2n, 3r i i 4t d'ESO i treballar la comprensió d'enunciats de problemes matemàtics, el raonament i l'argumentació com a eines d'aprenentatge.

• Treballar la geometria en la Complementària de Matemàtiques a 3r d'ESO per tal d'aplicar-la a situacions reals i properes als alumnes.

• Adaptar els enunciats dels problemes matemàtics a contextos reals i de la vida quotidiana.

• A l'àrea de llengua, donar més èmfasi a la comprensió lectora i a l'expressió escrita. Treballar amb els alumnes la importància de llegir comprensivament i d'escriure adequadament.

• Reorganitzar la metodologia de lectura i treball en l'hora de la Complementària de Llengua a tots els cursos de Secundària.

• Revisar i actualitzar els criteris d'avaluació de cada curs.

• Aplicar a l'aula les metodologies innovadores pedagògiques (cultura de pensament, projectes de comprensió,...) i implicar més els alumnes en aquest nou sistema de treball i aprenentatge.

• Transmetre a l'alumnat la importància d'aprendre una llengua i la matemàtica a partir de la seva pràctica: s'aprèn allò que es fa.

Per portar a terme aquests objectius, PROFESSORS I ALUMNES ENS POSEM EN ACCIÓ.

Projecte de Biblioteca

Acosta't a la nostra biblioteca i entre els llibres sempre hi ha quelcom a descobrir!!!

El gust per llegir i acostar els nostres alumnes a la lectura és una de les prioritats que tenim marcades des de la nostra biblioteca.

Durant aquest curs 2016/17 ens marquem també aquests objectius:

• Dinamitzar la biblioteca realitzant activitats per reforçar les festes i diades que es celebren a l'escola.

• Fer-ne un ús de l'espai per realitzar activitats relacionades amb la lectura (complementàries, llengües, l'hora del conte,"La Balena Blanca", Projectes,..) en les diferents etapes i àrees o matèries.

• Elaborar un horari per tal de sistematitzar el seu ús i el treball concret a fer en aquest espai (un horari fix i un horari per a les activitats relacionades amb celebracions).

• Fer petites exposicions de llibres relacionats amb les festivitats i celebracions del calendari escolar.

• Seguir utilitzant la biblioteca per a les activitats del PAL (Pla d'Animació a la Lectura) i d'altres relacionades amb la lectura i proposades per altres col•laboradors amb el centre.

• Inaugurar la nova biblioteca del centre.

• Crear un logo i una mascota per fomentar la lectura a l'escola.

 

Projecte Agenda 21

El Projecte Agenda 21 va consolidant-se com un hàbit a la nostra escola. La necessitat de mantenir un medi ambient adequat per a la vida i la subsistència agafa cada cop més força a la nostra societat, i així volem que sigui també al nostre Centre.

Amb el lema PENSA GLOBALMENT, ACTUA LOCALMENT, continuarem la nostra tasca en accions que promoguin i millorin la vida quotidiana i ecològica a la nostra escola. Demanem una implicació profunda per part de tota la comunitat educativa, per tal que aquest projecte s'integri plenament en el nostre actuar diari.

PROPOSTES:

• Participar, sempre que es pugui, en les iniciatives que es presentin a Vilanova i la Geltrú.

• Mantenir la iniciativa de reduir els residus en els esmorzars.

• Conrear i tenir cura del petit jardí/hort. Així com intentar tenir VIU el Racó Verd de cada classe.

• Crear un campanya de sensibilització visual per tal que tothom es conscienciï de la necessitat de mantenir l'entorn el més sostenible possible.

• Continuarem amb el servei de reciclatge d'oli domèstic a través dels contenidors Claki.

• Designar a cada classe "encarregats" d'Agenda 21.

 

Projecte de Mediació Educativa

La mediació és un procediment de resolució de conflictes per arribar a acords voluntaris entre les persones implicades, que responsabilitza tothom en el manteniment d'un clima positiu de treball i de relació.

Parteix del fet que, quan es produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d'intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts.

La mediació contribueix a millorar la convivència, perquè educa en valors i, alhora, permet gestionar conflictes de manera positiva, educativa i possibilitant la reconducció de comportaments i actituds. Així mateix, és un procés educatiu que actua, conjuntament amb l'acció tutorial, des de la prevenció, facilitant el diàleg i l'entesa, abans que el conflicte vagi a més o es faci més difícil la seva resolució.

Un dels reptes d'aquest curs és:

"Propiciarem el desenvolupament de la INTEL·LIGÈNCIA ESPIRITUAL I EMOCIONAL on tothom pugui descobrir les pròpies capacitats i la dels altres, ser acceptat i valorat, créixer i ser feliç, qüestionar-se sobre la vida, reconèixer DÉU, ser millor persona, viure cada moment i agrair la vida, lluitar per un món millor...."

Esperem que la resolució de conflictes contribueixi a aconseguir aquest repte!!!!!

 

Projecte amb "El llibre sota el braç"

Per cinquè any consecutiu, les accions de voluntariat estaran de nou presents aquest curs al nostre centre mitjançant el projecte "Amb el llibre sota el braç", el qual ens arriba de mans de la FECC (Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya) amb la col·laboració de LEXCIT (Lectura per a l'èxit educatiu) de la Fundació Jaume Bofill.

L'objectiu principal que es persegueix participant en aquest projecte és el de motivar i potenciar la lectura dels nens i nenes a través de l'acompanyament en petits grups.

L'activitat es realitza en el mateix centre i hi col·laboren persones que, de forma voluntària, hi dediquen una hora setmanal. Tenim la sort aquest curs de poder tornar a comptar amb dos voluntaris i dos grups d'alumnes de 3r i 4t de primària.

Les activitats que es duen a terme a les sessions són molt diverses, motivadores i enriquidores, tant per als propis alumnes com per als mateixos voluntaris. Els alumnes participants llegeixen i comenten tot tipus d'escrits: còmics, contes, diaris, suplements, llibres de tot tipus, revistes... Es tracta de gaudir fullejant, mirant i escollint aquells llibres que més els atrauen, llegir-ne fragments als seus companys en veu alta, tenir estones per gaudir de la lectura en silenci, explicar el què i el per què han gaudit llegint, ampliar el seu vocabulari, enriquir les seves expressions i tot això en petit grup i amb la companyia de la persona voluntària.

Més projectes i accions

A més, al llarg del curs la nostra escola fomenta, desenvolupa i/o participa en altres projectes portats a terme, ja sigui des del mateix centre, o bé liderats per la nostra ciutat, arribant fins i tot a participar en projectes d'àmbit internacional. Aquests són: Aula Petita, PAL (Pla d'animació a la lectura), PAE (Programa d'Animació Educativa), Descobrim Vilanova, DFC (Design for Change), Cultura Emprenedora, Apadrinem escultures, Re@cciona, Concurs narratiu, Tardes de la Ciència, Tastets, Programa de Diversificació Curricular FAR, Buchenwald, Proves Cangur de Matemàtiques, School song contest, Teatre amb Trinity College, Escola inclusiva, Boca-orella, Zona E, "els CF a la Fira de Novembre"...